Bygg­start i höst för bil­li­ga hy­res­rät­ter

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jonas Carls­son jonas.carls­son@di­rekt­press.se

172 bil­li­ga hy­res­rät­ter för­de­la­de på sju hus ska byg- gas vid Bus­sen­hus­vä­gen i Tens­ta. Lä­gen­he­ter­na är så kal­la­de Stock­holms­hus som ska ka­pa hy­ror­na. Bygg­star­ten sker i höst.

172 nya bil­li­ga hy­reslä­gen­he­ter ska byg­gas i Tens­ta. Lä­gen­he­ter­na är så kal­la­de Stock­holms­hus som ska ka­pa hy­ror­na.

De 172 lä­gen­he­ter­na för­de­la­de på sju hus kom­mer att stå i kvar­te­ret Le­dinge vid Bus­sen­hus­vä­gen i Tens­ta. För­ra fre­da­gen var det pre­sen­ta­tion av pla­ner­na på plats med bland an­nat bygg­her­rar och po­li­ti­ker när­va­ran­de.

– Jag är jät­te­glad. Det är en jät­te­bra plats att byg­ga bo­stä­der på. Det är bra att det är Stock­holms­hus och att det är pres­sa­de hy­ror. Det är vik­tigt för mig, sä­ger Ann-Mar­ga­ret­he Livh (V), Jär­va­bo och bo­stads- och de­mo­kra­ti­bor­gar­råd.

De kom­man­de lä­gen­he­ter­na i Tens­ta är så kal­la­de Stock­holms­hus som ska byg­gas runt om i Stock­holm. Tan­ken är att ge­nom ett nä­ra sam­ar­be­te mel­lan Stock­holms stads tek­nis­ka för­valt­ning­ar, de all­män­nyt­ti­ga bo­stads­bo­la­gen och bygg­fö­re­tag ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för att byg­ga snabbt, kost­nads­ef­fek­tivt och med hög kva­li­tet.

– Det här kom­mer bli ett fan­tas­tiskt bo­stads­om­rå­de och jag är jät­te­glad över att in­vi­ga det, sa Ann-Mar­ga­ret­he Livh i sitt tal.

Un­der da­gen fick An­nMar­ga­ret­he Livh och någ­ra and­ra re­pre­sen­tan­ter, bland an­nat från NCC och Svens­ka bo­stä­der, sät­ta upp få­gel­hol­kar och bon för in­sek­ter. De fick se­dan sig­ne­ra ver­ken med si­na namn.

– Det sym­bo­li­se­rar håll­bar­het. Vi är be­ro­en­de av bin och in­sek­ter, nu ska­par vi bon för dem ock­så. Vi ar­be­tar lång­sik­tigt, sä­ger Åsa Steen, till­för­ord­nad vd och vice vd på Svens­ka bo­stä­der.

I höst kom­mer hu­sen att bör­ja byg­gas.

FO­TO: JONAS CARLS­SON

BILLIGT. Ann-Mar­ga­ret­he Livh ta­lar sig varmt om hy­res­rät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.