DANÉR TAPIA DRÖM­MER STORT

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Hans över­skottse­ner­gi fick mam­ma Xi­me­na att ta ho­nom till Hus­by­ba­det. I dag är Danér Tapia en lo­van­de sim­ma­re med klar mål­sätt­ning. – Man kan ald­rig dröm­ma för stort.

Sim­ning är hit­tills ing­en id­rott som loc­kar barn och ung­do­mar i Jär­va­om­rå­det. För Danér Tapia spe­lar det ing­en roll. Han hit­ta­de rätt di­rekt.

– Jag ha­de myc­ket ener­gi som barn. Mam­ma märk­te att jag blev trött av sim­ning, brän­de ener­gi och som­na­de i tid, sä­ger 13-åring­en med ett le­en­de.

Som 4-åring var han sim­kun­nig. I dag till­hör han Stock­holms främs­ta, föd­da 2005, och det tän­ker han för­bli. Två se­kun­der fela­de för att han i som­mar skul­le fått sim­ma svens­ka ung­domsmäs­ter­ska­pen, Sum Sim, bland ett år äld­re kil­lar.

Istället får han i som­mar se fram emot di­strikts­täv­ling­ar och lä­ger på Got­land för de mest ta­lang­ful­la i Stock­holms­di­strik­tet. För­ra veckan var han på klubb­lä­ger i Tosca­na, Ita­li­en.

– Nej, det var in­te lätt att få en le­digt. Sko­lan för­står in­te. Men det gick.

Det är ti­der­na 1.12 (lång ba­na) och 1.10 (kort ba­na) på 100 me­ter fjä­ril­sim som gjort att Stock­holms sim­för­bund ta­git ut ho­nom till

Got­lands­läg­ret. Två på var­je di­stans är ut­tag­na och Danér ser sig som fi­nal­sim­ma­re i nästa års Sum Sim.

Även på 100 bröst­sim och 100 fri­sim.

– Jag trä­nar hårt i al­la fall, fem da­gar i veckan. 50 me­ter är för kort, 200 li­te långt.

Jag är mitte­mel­lan ex­plo­siv och ut­hål­lig.

Han trä­nar sö­der som stan. I Vår­by, Hud­dinge där Sö­der­törns SS hål­ler till. Som 10-åring bör­ja­de han pend­la. Of­tast åker han di­rekt från Eng­els­ka sko­lan i Roslagstull, men en del av trä­ning­en skö­ter han på egen hand i Hus­by­ba­det.

– Min trä­na­re, Mar­cos Laz­za­ri­ni, mej­lar mig trä­nings­pro­gram. Det fun­ge­rar bra.

Svensk sim­nings störs­ta stjär­na, Sa­rah Sjö­ström, täv­lar ock­så för Sö­der­törn. Hen­ne såg han of­ta­re i Eriks­dals­ba­det när han un­der en kort pe­ri­od sim­ma­de för Nep­tun.

– Då sim­ma­de jag på ba­nan bred­vid hen­ne. Hon in­spi­re­rar, jag vill ock­så vin­na i OS.

Han över­ras­kar med fle­ra tyd­li­ga, obly­ga mål­bil­der i sim­kar­riä­ren och li­vet. Bland an­nat vill han ha en egen trä­nings­grupp: ”För att fler i Kis­ta ska lä­ra sig att sim­ma”.

– Man mås­te ha en plan,

”Man mås­te ha en plan, an­nars kom­mer man ing­en­stans.”

an­nars kom­mer man ing­en­stans. Man kan ald­rig dröm­ma för stort, sä­ger han och klar­gör att han siktar på sco­lar­s­hip till Ga­tors Swim Club i Ka­li­for­ni­en, enligt ho­nom värl­dens bäs­ta sim­klubb.

– Jag vill plug­ga till lä­ka­re. In­om öron, nä­sa, hals. El­ler bli pi­lot. Jag får se, lä­ka­re känns in­tres­san­tast, sä­ger Danér Tapia.

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

TALANG. Som 4-åring var Danér Tapia re­dan sim­kun­ning. I dag till­hör han Stock­holms främs­ta, föd­da 2005, och det tän­ker han för­bli.

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

TALANG. Som 4-åring var Danér Tapia sim­kun­ning, I dag är han klubb­kom­pis med Sa­rah Sjö­ström och dröm­mer om OS-guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.