Hallå stock­hol­ma­re

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Järva­vec­kan ar­ran­ge­ras av The Glo­bal Vil­lage och är en mö­tes­plats där män­ni­skor och sam­tal står i cent­rum. Du är varmt väl­kom­men till Spånga-Tenstas tält på Spånga IP mel­lan kloc­kan 16.00 och 20.00 där vi har oli­ka ak­ti­vi­te­ter var­je dag. På plats har man till ex­em­pel möj­lig­het att tyc­ka till om stads­de­len och läm­na med­bor­gar­för­slag. In­for­ma­tion om va­let 2018 kom­mer fin­nas till­gäng­ligt i vå­ra tält och årets te­ma för stads­de­len är de­mo­kra­ti och trygg­het. Vi har även ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret och tra­fik­kon­to­ret på plats som vi­sar vad som är gång i stads­de­len.

Mer in­for­ma­tion hit­tar du på jarva­vec­kan.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.