Debatt om för­äld­rars roll för in­teg­ra­tion och skol­re­sul­tat

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Hur får vi en in­teg­ra­tion så att barn lyc­kas i sko­lan och i sam­häl­let? Un­der Järva­vec­kan ord­nar EU pro­jek­tet ”Äls­ka­de barn i sko­lan” en debatt mel­lan skol­po­li­ti­ker och skol­le­da­re. Syftet är att fö­re­byg­ga un­der­må­li­ga skol­re­sul­tat och ut­an­för­skap för barn i för­or­ter­na. De­bat­ten äger rum 13 ju­ni, 17.00 på Järva­vec­kan vid Spånga IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.