In­vå­nar­na rös­ta­de fram ny lek­park

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Un­der 2017 ge­nom­för­de Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning en med­borg­ar­bud­get, som är en form av med­bor­gar­di­a­log, i stads­de­lar­na Spånga och Tens­ta. Med­borg­ar­bud­get är en ak­ti­vi­tet där in­vå­nar­na får va­ra med och på­ver­ka ut­veck­ling­en av sin närmil­jö och stads­de­len de le­ver i. För­slag från in­vå­nar­na har un­der för­ra året läm­nats in på hur Gul­linge­par­ken i Tens­ta ska utvecklas. Se­dan ge­nom­för­des en om­röst­ning mel­lan oli­ka ge­nom­för­ba­ra för­slag för par­ken och för­sla­get som vann all­män­he­tens om­röst­ning var en lek­plats. Byg­get av lek­plat­sen vän­tas på­bör­ja i ju­ni och un­der bygg­ti­den kom­mer de­lar av par­ken att va­ra av­stäng­da. Stads­dels­för­valt­ning­en kom­mer bju­da in till en of­fi­ci­ell invigning i slu­tet av som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.