Ny träff­punkt med fo­kus på psy­kisk ohäl­sa

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

22:e maj in­vig­des de nya lo­ka­ler­na vid Tensta­gång­en 36-40 för verk­sam­he­ten PRAIST och ny träff­punkt för per­so­ner med psy­kisk ohäl­sa. PRAIST er­bju­der kre­a­tiv sys­sel­sätt­ning ge­nom hant­verks­ar­be­te in­om glas, trä, tex­til och frisk­vård. Hos träff­punk­ten får du möj­lig­he­ten att träf­fa and­ra, del­ta i kost­nads­fria kur­ser, eve­ne­mang och and­ra trev­li­ga ak­ti­vi­te­ter. Per­so­na­len i samt­li­ga verk­sam­he­ter­na är fler­språ­ki­ga. Mer in­for­ma­tion hos stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.