11–15 JU­NI

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Trä­na med Cir­kus Cir­kör Mån­dag den 11 ju­ni till och med fre­dag den 15 ju­ni. Kl 9–10. 30 trä­nar 7–9-åring­ar. Ny­cir­kus. Mel­lan kl 11–13 trä­nar 10-åring­ar och upp­åt. Ny­cir­kus­kur­sen är fem da­gar lång. Ej en­sta­ka da­gar. Du får möj­lig­het att trä­na cir­kus­kons­ter som jong­le­ring, ak­ro­ba­tik, lin­dans med me­ra på ett lust­fyllt sätt. Till­sam­mans med de tryg­ga ny­cir­kuspe­da­go­ger­na får du möj­lig­het att ut­veck­la di­na fär­dig­he­ter. Plat­sen är Jär­va Fol­ket Park – Eg­ge­by Gård. Lo­ka­len heter Te­a­ter­la­dan. För mer in­for­ma­tion se: www.facebook.com/eg­ge­by el­ler www.eg­ge­by.se. Gra­tis. För­an­mä­lan krävs. Be­grän­sat an­tal plat­ser. An­mä­lan till cir­kus@eg­ge­by.se el­ler te­le­fon 08-752 09 10. Kläd­sel: Mju­ka klä­der och gym­nas­tik­skor samt vat­ten­flas­ka. Gär­na hårsnodd om du har långt hår. Syn- och hör­se­l­in­struk­tör Syn- och hör­se­l­in­struk­tör kom­mer fin­nas till­gäng­lig för råd­giv­ning, trä­ning och enkla­re ser­vice av hö­r­ap­pa­rat, samt in­for­ma­tion om hjälp­me­del för syn- och hör­sel­ned­sätt­ning­ar. Kl 13–14 i Stu­di­o­te­ket på Kis­ta bib­li­o­tek, Kis­ta gal­le­ria. Erik To­ro Erik To­ro är en ny­in­flyt­tad Spång­a­bo och ar­tist som bland an­nat in­vig­de Stock­holm Pri­de för­ra året med mu­sik. Han har även upp­trätt i Al­me­da­len, gäs­tat ”Ny­hets­mor­gon” och star­tat or­ga­ni­sa­tio­ner mot ra­sism och ut­an­för­skap. Erik ar­be­tar i dag för fram­tids­tro, till­sam­mans med ny­an­län­da och en­sam­kom­man­de ung­do­mar ge­nom or­ga­ni­sa­tio­ner­na The Good Ta­lents, Song­li­nes, och House of Co­lor. Med sin bland­ning av mu­siksti­lar­na pop och go­spel spri­der Erik toner av kärlek, ge­men­skap, öp­pen­het Lör­dags­klub­ben! Kom och ska­pa, pyss­la och spe­la med oss på Hus­by bib­li­o­tek! Var­je lör­dag mel­lan kl 13–15 är al­la barn mel­lan 6–12 år varmt väl­kom­na. Här kan ni ta del av många ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter. Allt från att ska­pa eg­na bok­mär­ken till att sva­ra på klu­ri­ga quiz. Vi ses på lör­dag!

Läx­hjälp Läx­hjälp med Mat­te­cent­rum och Kis­ta Ga­laxy på Kis­ta bib­li­o­tek. Be­hö­ver du hjälp med di­na läx­or? Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 17.00 och 20.00. Mat­te­cent­rum är på plats kloc­kan 17.00– 19.00. Kis­ta Ga­laxy är på plats kloc­kan 18.00–20.00.

Vill du ha hjälp med svens­kan? Väl­kom­men till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Var­je tors­dag kl 13 till 15. Vill du öva på svens­ka språ­ket och sam­ti­digt fi­ka? Går du på SFI och be­hö­ver hjälp med läx­or­na? Är du ny­an­länd och har frå­gor gäl­lan­de myn­dig­he­ter, ar­bets­mark­na­den el­ler an­nat? Väl­kom­na till Preo Jobb­starts språkcafé & läx­hjälp! Isafjordsga­tan 39 B, Kis­ta. Tel: 072-857 07 82. Språk­stu­di­on Trä­na språk med ap­par. I språk­stu­di­on på Kis­ta bib­li­o­tek kan du an­vän­da en iPad för att trä­na språk med hjälp av ap­par och webb­si­dor. Språk­stu­di­on är öp­pen: tisd kl 15–17 och torsd kl 15–17. Drop-in. Väl­kom­men! Träf­fa and­ra för­äld­rar med barn mel­lan 0–2 år. Var­je tis­dag träf­fas vi på Tens­ta bib­li­o­tek för att pra­ta, vi, sjung­er och rim­mar och tip­sar om böc­ker. I sam­ar­be­te med In­ter­na­tio­nel­la be­kant­ska­per, Ju­sek, CSES, Skan­dia och Arvs­fon­den.

och mång­fald. Plats: Spånga IP. Tid: 15.30–15.50. ONS­DAG 13 JU­NI. Erik To­ro är en ny­in­flyt­tad Spång­a­bo och ar­tist som bland an­nat in­vig­de Stock­holm Pri­de för­ra året med mu­sik. Han har även upp­trätt i Al­me­da­len, gäs­tat ”Ny­hets­mor­gon” och star­tat...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.