G

Vi i Tensta - - BOSTAD -

rö­na tak med träd, träd­går­dar och od­ling­ar har länge va­rit ett van­ligt in­slag i stor­stä­der runt om i värl­den.

Nu har fe­no­me­net även bör­jat få fäs­te på all­var i Stock­holm.

– Vi kan upp­le­va att det är en trend som bör­ja­de för 3-4 år se­dan och nu väx­er sig allt star­ka­re. Och det be­ror på två sa­ker: Dels att kun­der­na gil­lar det. Men det be­ror ock­så på att kom­mu­ner­na dri­ver på att öka gröny­tor­na, sä­ger Mag­nus Lam­berts­son, mark­nads­chef på Skanska.

I mil­jöpro­fi­le­ra­de stads­de­lar som ex­em­pel­vis Nor­ra Djur­gårds­sta­den och Ham­mar­by Sjö­stad är grö­na taky­tor på fle­ra håll ett in­slag i stads­mil­jön.

Och nu se­nast har Oscar Pro­per­ti­es pre­stige­pro­jekt 79 & Park på Gär­det ex­plo­de­rat i gröns­kan­de ter­ras­ser och ute­mil­jö­er.

Men Mag­nus Lam­berts­son tror att taky­tor­na kom­mer att få yt­ter­li­ga­re funk­tio­ner i fram­ti­den, som bland an­nat löp­ar­ba­nor på ta­ket vil­ket det re­dan finns ex­em­pel på bå­de i Ha­gas­ta­den och i and­ra stä­der i Eu­ro­pa.

– Tit­tar man på bo­stads­hus i and­ra stä­der i Eu­ro­pa har man kom­mit väl­digt långt. Och det är en trend som jag tror även kom­mer hit snart, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men det va­ri­e­rar ock­så myc­ket be­ro­en­de på vil­ka för­ut­sätt­ning­ar man har i en­skil­da pro­jekt. Ibland kan det va­ra ett se­dum­tak kom­bi­ne­rat med od­lings­lå­dor och ibland har man re­na tak­od­ling­ar och tak­ter­ras­ser. Den tren­den kom­mer helt klart att fort­sät­ta växa sig stark i Sve­ri­ge och Stock­holm.

Det rå­der dock skill­na­der i vil­jan att byg­ga grö­na tak be­ro­en­de på bygg- el­ler bo­stads­form.

Enligt Mag­nus Lam­berts­son är för­de­len stör­re för kon­tor och bo­stads­rätt då det kan an­vän­das som säl­jar­gu­ment.

– Hy­res­rät­ter har hit­tills va­rit enk­la att hy­ra ut än­då, sä­ger han.

Nan­cy Matts­son, chef för pro­jekt­ut­veck­ling på JM Stock­holm, är för­sik­tig med att kal­la det trend, även om det i dag an­vänds i allt

Hon un­der­stry­ker att det är plat­sen och om­giv­ning­en som av­gör.

– Dels tit­tar vi på hur vi kan gö­ra går­den så at­trak­tiv som möj­ligt. Men ock­så hur vi kan till­fö­ra yt­ter­li­ga­re en di­men­sion, som att an­vän­da ta­ken för att möj­lig­gö­ra vis­tel­sey­tor och so­ci­a­la mö­tes­plat­ser.

Cla­rence Fren­ker

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.