Lu­pi­nen är vac­ker men väl­digt in­va­siv

Vi i Tensta - - INSÄNDARE - Fält­bi­o­lo­ger­na

Präst­kra­ge, smult­ron och ängs­vi­ol ly­ser upp vå­ra äng­ar och väg­kan­ter, men de ho­tas av den in­va­si­va ar­ten bloms­ter­lu­pin, som träng­er ut all an­nan växt­lig­het och för­säm­rar för­ut­sätt­ning­ar­na för bin och hum­lor.

Vi har al­la sett dem bre­da ut sig i di­ken och väg­kan­ter med si­na långa li­la blom­kla­sar. En vac­ker syn tyc­ker många, men ock­så ett all­var­ligt mil­jöpro­blem. När ängs­bru­ket i stort sett upp­hör­de i Sve­ri­ge un­der 1900-ta­let, blev väg­kan­ter och ban­val­lar en fristad för ängs­väx­ter som präst­kra­ge och blå­kloc­ka, men på se­na­re år har de trängts bort även där­i­från av bloms­ter­lu­pi­nen, som plan­te­ra­des in i Sve­ri­ge från Nor­da­me­ri­ka och har bli­vit en po­pu­lär träd­gårds­växt.

Lu­pi­ner spri­der sig snabbt från träd­går­dar och ra­bat­ter via frön och rot­skott, och bil­dar tä­ta be­stånd där de träng­er ut an­nan växt­lig­het och bin­der kvä­ve till mar­ken, vil­ket yt­ter­li­ga­re för­säm­rar för­ut­sätt­ning­ar­na för ängs­väx­ter. Det­ta ska­dar ock­så bin och hum­lor – där det ba­ra väx­er en sorts blom­ma blir sä­song­en för pol­li­na­tö­rer beytd­ligt kor­ta­re, och de får svå­ra­re att liv­nä­ra sig.

På grund av det­ta har Fält­bi­o­lo­ger­na, Sve­ri­ges störs­ta or­ga­ni­sa­tion för na­tu­roch mil­jö­in­tres­se­ra­de unga, ut­nämn­de vi 6 ju­ni till den sto­ra lu­pin­be­käm­par­da­gen! Det­ta gjor­de vi för att lu­pi­nens fram­fart ska stop­pas, och för att träd­gårds­ä­ga­re, frö­fir­mor och po­li­ti­ker ska få upp ögo­nen för pro­ble­met och age­ra.

Så vad kan vi gö­ra? Ta med er träd­gårds­hands­kar och spa­de och ge er ut, gär­na till­sam­mans, och ryck upp lu­pi­ner med röt­ter­na el­ler slå med lie, och skic­ka res­ter­na till bränn­bart för att för­hind­ra sprid­ning. Plan­te­ra gär­na in­hems­ka ängs­väx­ter, som smult­ron och tjär­bloms­ter, där ni har ren­sat. Hör av dig till frö­hand­la­re, och be dem slu­ta bi­dra till pro­ble­met. Till­sam­mans räd­dar vi ängs­flo­ran! Jonas Bengts­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.