Brotts­lig­he­ten går ner i fle­ra cent­rum

Po­li­sen har ta­git fram siff­ror för hur brotts­lig­he­ten har ut­veck­lats i Jär­va. Tren­den är tyd­lig. I Rin­ke­by och Hus­by sjun­ker an­ta­let an­mäl­da brott i cent­rum. I Tens­ta är bil­den mer oklar.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son 070-78 78 706 jo­nas.carls­son@ di­rekt­press.se

Po­li­sen har ta­git fram siff­ror för hur brotts­lig­he­ten ut­veck­las i tre cent­rum i Jär­va­om­rå­det. I Hus­by och Rin­ke­by pe­kar siff­ror­na nedåt. I Tens­ta cent­rum ökar an­mäl­da brott.

Siff­ror­na gäl­ler från ja­nu­a­ri till maj i cent­ru­men i Rin­ke­by, Hus­by och Tens­ta. I Hus­by cent­rum låg an­mäl­nings­siff­ran på 98 brott 2016. Un­der sam­ma pe­ri­od i år lig­ger siff­ran på 66 an­mäl­da brott. För Rin­ke­by låg siff­ran 2016 på 180 brott och i år un­der sam­ma tids­pe­ri­od har 101 brott an­mälts.

För Tens­ta där­e­mot går sta­tisti­ken upp och ner.

2016 var det 251 an­mäl­da brott, 2017 188 an­mäl­da brott och 2018 no­te­ra­des 219 an­mäl­da brott i Tens­ta cent­rum.

– Men av 219 brott är 106 nar­ko­ti­kabrott som vi själ­va har spa­nat fram. De in­går i an­mäl­nings­sta­tisti­ken ock­så, sä­ger Christof­fer Boh­man, bi­trä­dan­de lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Rin­ke­by.

Han ser to­talt sett en po­si­tiv ut­veck­ling i cent­ru­men och tror in­te att an­mäl­nings­be­nä­gen­he­ten gått ner.

– Vi har satt upp ka­me­ror och ökat vår när­va­ro i cent­rum. Det tror jag på­ver­kar brotts­lig­he­ten på de här vik­ti­ga plat­ser­na, sä­ger Christof­fer Boh­man och på­pe­kar att he­la sam­häl­let i Jär­va har bi­dra­git till en minsk­ning av brotts­lig­he­ten.

”Vi får mer och mer åter­kopp­ling på att folk kän­ner sig tryg­ga­re.”

Det är in­te så att brotts­lig­he­ten har flyt­tat till and­ra plat­ser?

– Brotts­lig­he­ten har in­te ökat på and­ra stäl­len. Ha­de det va­rit så att det va­rit mins­kad brotts­lig­het i cent­rum och en ök­ning an­nars, så ha­de man kun­nat sä­ga att brotts­lig­he­ten flyt­tat.

Han hör po­si­ti­va ton­gång­ar från om­rå­de­na.

– Vi får mer och mer åter­kopp­ling på att folk kän­ner sig tryg­ga­re, även från nä­ringsid­ka­re.

Sam­ti­digt vill Christof­fer Boh­man med sta­tisti­ken var­ken svart­må­la el­ler må­la upp nå­gon bild av ro­sa skim­mer av Jär­va­om­rå­det.

– Det finns fort­fa­ran­de sto­ra pro­blem och ut­ma­ning­ar och folk som är ut­sat­ta och räd­da. Men du ser po­si­ti­va tren­der. Det sam­häl­let gör nu fun­ge­rar. Sen är vi in­te kla­ra po­äng­te­rar han.

FO­TO: JO­NAS CARLS­SON

PO­LIS. Christof­fer Boh­man är bi­trä­dan­de lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.