EN SKOPA FÖR DET NYA BADET

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Jo­nas Carls­son 070-78 78 706 jo­nas.carls­son@ di­rekt­press.se

Ett ut­om­hus­bad i Jär­va har dis­ku­te­rats länge. Men nu är änt­li­gen pla­ner­na sjö­sat­ta.

Un­der ons­da­gen gick start­skot­tet för byg­get av det nya ut­om­hus­ba­det vid Eg­ge­by gård. På plats för spad­ta­get, med en gräv­sko­pa, var Emi­lia Bjuggren (S), kul­tur­bor­gar­råd och id­rotts­bor­gar­råd, ur­sprung­li­gen från Tens­ta.

– Det var jät­te­ro­ligt. Vi har job­bat in­ten­sivt he­la man­dat­pe­ri­o­den för det här, sä­ger hon.

Det har fun­nits pla­ner på ett ut­om­hus­bad i Jär­va i år­tion­den. Det finns en­ligt Emi­lia Bjuggren fle­ra an­led­ning­ar till att det kan ha dröjt.

– Det är ett gans­ka stort åta­gan­de att byg­ga ett bad rent eko­no­miskt och en in­te helt lätt mark att byg­ga på. Det krävs en tyd­lig po­li­tisk pri­o­ri­te­ring, sä­ger hon.

Eg­ge­by gård var en na­tur­lig plats att väl­ja.

– Det finns re­dan en verk­sam­het här och för de som mås­te ha bil finns det väg hit.

Byg­get be­står av två bas­säng­er och en bas­säng för bar­nen. Emi­lia Bjuggren an­ser att ett bad kan va­ra bra för att få upp sim­kun­nig­he­ten i Jär­va. Det kan dess­utom va­ra ett al­ter­na­tiv om man väl­jer att in­te åka på se­mes­ter ut­om­lands. Fram­för allt hop­pas hon att badet blir en so­ci­al mö­tes­plats för Jär­va­bor­na och de som rör sig på Jär­va­fäl­tet.

– Jag hop­pas att det blir en bra plats att um­gås på. Det vo­re ma­giskt om badet blir en folk­lig plats som al­la är stol­ta över.

Byg­get kos­tar runt 300 mil­jo­ner kro­nor och för­vän­tas va­ra fär­dig­ställt i slu­tet på näs­ta som­mar.

”Jag hop­pas att det blir en bra plats att um­gås på.”

FOTO: SVEN LINDWALL

START. Emi­lia Bjuggren (S) var med när start­skot­tet gick för byg­get av ut­om­hus­ba­det som för­vän­tas va­ra fär­dig­ställt i slu­tet på näs­ta som­mar.

FOTO: SVEN LINDWALL

START. Emi­lia Bjuggren (S) var med när start­skot­tet gick för byg­get av ut­om­hus­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.