S vill enas om stopp för ut­för­sälj­ning­ar

Vi i Tensta - - BOSTAD -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm vill få till en par­tiö­ver­skri­dan­de över­ens­kom­mel­se om att in­te säl­ja ut små och bil­li­ga hy­res­rät­ter. Frå­gan ska nu lyf­tas till öv­ri­ga par­ti­fö­re­trä­da­re – men Mo­de­ra­ter­na står fast vid sin lin­je.

Bostads­frå­gan väger tungt när Sve­ri­ge i höst går till val. Sär­skilt an­ge­lä­gen är den i Stock­holm där nya lå­nekrav, långa hy­reskö­er och en läng­re tids bo­stads­brist har sla­git hårt mot främst sta­dens unga.

Nu vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm få till en par­tiö­ver­skri­dan­de över­ens­kom­mel­se om att in­te säl­ja ut fler små och bil­li­ga hy­res­rät­ter som de me­nar ef­ter­frå­gas av unga.

– Jag har fram­fört i många oli­ka sam­man­hang att det in­te är en bo­stads­mark­nad som fun­ge­rar i Stock­holm. Där­för lo­var vi en bo­stads­ga­ran­ti för unga näs­ta man­dat­pe­ri­od. Jag äm­nar ock­så att få till en över­ens­kom­mel­se mel­lan par­ti­er­na i Stads­hu­set att in­te säl­ja ut bil­li­ga hy­res­rät­ter, sä­ger Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård (S).

Ex­akt hur över­ens­kom­mel­sen skul­le se ut är än­nu in­te klart en­ligt S. Frå­gan ska först lyf­tas till samt­li­ga par­ti­er som är re­pre­sen­te­ra­de i kom­mun­sty­rel­sen i Stads­hu­set, där­ef­ter ska ett förs­ta ut­kast tas fram.

– Jag me­nar att vi bor­de ha bå­de bo­stads­rät­ter och hy­res­rät­ter, vi vill ha blan­da­de upp­lå­tel­se­for­mer i al­la vå­ra stads­de­lar. Men fram­för allt när vi pra­tar om unga är det helt av­gö­ran­de med hy­res­rät­ter. De har i de fles­ta fall inga möj­lig­he­ter att kö­pa lä­gen­he­ter, sä­ger hon.

S i Stock­holm gick ock­så i vå­ras ut med att de vill in­fö­ra en bo­stads­ga­ran­ti för al­la unga mel­lan 18-25 som är skriv­na i kom­mu­nen och upp­fyl­ler in­komst­kra­ven. Tan­ken är att ska­pa en snabb­kö med ob­jekt som an­ses va­ra sär­skilt lämp­li­ga.

– Vi bygger som ald­rig förr i Stock­holm. Men om bo­stads­mark­na­den mat­tas av fram­ö­ver finns det ett än­nu stör­re be­hov av hy­res­rät­ter, sä­ger Ka­rin Wann­gård.

Mo­de­ra­ter­na i Stock­holm har i nu­lä­get inga kom­men­te­rar om en even­tu­ell över­ens­kom­mel­se.

Cla­rence Fren­ker

FOTO: PE­TER KNUTSON

S-TOP­PEN. Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd Ka­rin Wann­gård (S) vill in­fö­ra en bo­stads­ga­ran­ti för al­la unga som är skriv­na i Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.