Jag vill ju ba­ra an­das

Vi i Tensta - - INSÄNDARE -

De som rö­ker bor­de själ­va få betala si­na sjuk­vårds­kost­na­der. Det är en onö­dig ut­gift, dom har ju med­ve­tet för­gif­tat sig själ­va, det bor­de dom stå för. Peng­ar­na kan sam­häl­let an­vän­da myc­ket bätt­re. Dess­utom tving­ar man al­la i om­giv­ning­en att bli pas­si­va rö­ka­re. Om jag står och vän­tar på bus­sen, du som rö­ker stäl­ler dig bred­vid mig och du ba­ra bol­mar och väg­rar flyt­ta dig. Du kan ju in­te ve­ta om hur il­la jag mår av din rök, från din ci­ga­rett och du väg­rar lyss­na. För den som till ex­em­pel har ast­ma kan det var myc­ket all­var­ligt. Jag har rätt att va­ra på buss­håll­plat­sen ef­tersom jag ock­så ska med bus­sen. Det blir väl­digt märk­ligt när det är ic­kerö­ka­ren som kri­ti­se­ras, han som ba­ra vill an­das. Det blir än märk­li­ga­re när jag hå­nas för att jag vill kun­na an­das. När den som kri­ti­se­rar går över till hand­grip­lig­he­ter mot ic­kerö­ka­ren då mås­te sam­häl­let sä­ga STOPP! Där­för RÖKFÖRBUD på all­män­na plat­ser! Ic­kerö­ka­ren som ba­ra vill an­das

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.