Bu­ti­ker stäng­de i pro­test mot hy­ror

”Vi har in­ve­ste­rat al­la vå­ra be­spa­ring­ar i bu­ti­ker­na”

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström

Bu­tiks­in­ne­ha­var­na på Rin­ke­by­strå­ket har trött­nat på höga hy­ror. I vec­kan stäng­de de si­na bu­ti­ker till­fäl­ligt i pro­test. De krä­ver att Fa­mil­je­bo­stä­der an­pas­sar hy­ror­na ef­ter om­sätt­ning­en.

Samt­li­ga 30 bu­ti­ker på Rin­ke­by­strå­ket höll stängt på mån­da­gen i pro­test mot för höga hy­ror.

– Vi tän­ker fort­sät­ta hål­la stängt tills att vi får en för­änd­ring, sä­ger Nou­ra Ibra­him som dri­ver en kläd­bu­tik på strå­ket.

Istäl­let för kom­mers och liv möt­tes Rin­ke­by­bor­na i mån­dags mor­se av igen­bom­ma­de bu­ti­ker och pro­tes­ter på Rin­ke­by­strå­ket. Samt­li­ga bu­tiks­in­ne­ha­var­na höll stängt i ma­ni­fes­ta­tion mot fas­tig­hets­ä­ga­ren Fa­mil­je­bo­stä­der.

– Jag var den förs­ta som flyt­ta­de in på Rin­ke­by­strå­ket. Jag job­bar var­je dag, men har svårt att få ihop hy­ran. Jag är oro­lig för att att be­hö­va stänga bu­ti­ken och bli ar­bets­lös, sä­ger Nou­ra Ibra­him.

Bu­tiks­in­ne­ha­var­na be­rät­tar en ef­ter en om pro­ble­men på Rin­ke­by­strå­ket. Af­färs­om­rå­det är in­te fär­dig­ställt, fle­ra lo­ka­ler står tom­ma och kun­d­un­der­la­get räc­ker in­te till för att be­ta­la hy­ror­na.

– Vi har in­ve­ste­rat al­la vå­ra be­spa­ring­ar i bu­ti­ker­na. Och det är ing­et fel på vå­ra kon­cept. Men det är svårt att på för­hand ve­ta om­sätt­ning­en. Fa­mil­je­bo­stä­der mås­te an­pas­sa hy­ror­na ef­ter verk­lig­he­ten, sä­ger en bu­tiks­in­ne­ha­va­re.

Rin­ke­by­pro­fi­len Ha­gi Fa­rah och ima­men Hus­se­in Fa­rah del­tog i ma­ni­fes­ta­tio­nen. – Bu­ti­ker­na kan in­te över­le­va. Många har re­dan gått i kon­kurs. Sam­ti­digt ho­tar Fa­mil­je­bo­stä­der de hy­res­gäs­ter som hål­ler stängt med be­straff­ning. Det är in­te ok, sä­ger Ha­gi Fa­rah.

– Det är löj­ligt, fli­kar Hus­se­in Fa­rah in.

De po­äng­te­rar att det är vik­tigt att bu­ti­ker­na på Rin­ke­by­strå­ket hål­ler öp­pet för att plat­sen ska kän­nas trygg och sä­ker.

– In­nan för­änd­ring­ar­na så var strå­ket re­na djung­eln, sä­ger Hus­se­in Fa­rah.

Fa­mil­je­bo­stä­ders fas­tig­hets­chef Lars Björk be­kla­gar hand­lar­nas age­ran­de.

– Vi tyc­ker att det här är jät­tetrå­kigt. Det här gyn­nar ing­en, var­ken hand­lar­na, Fa­mil­je­bo­stä­der el­ler Rin­ke­by­bor­na, sä­ger han.

Har ni för­stå­el­se för hand­lar­nas age­ran­de?

– Vi för­står att det in­te går jät­te­bra för al­la. Vi föl­jer hand­lar­nas om­sätt­ning. Sam­ti­digt har vi pre­cis teck­nat ett lätt­nads­av­tal som de fles­ta ac­cep­te­rat. Vi tyc­ker att vi har gi­vit dem al­la för­ut­sätt­ning­ar.

Tror ni att det finns hy­res­gäs­ter som skul­le kun­na över­le­va på de be­fint­li­ga hy­ror­na?

– Det finns hand­la­re som kla­rar sig re­dan i dag, skul­le jag vil­ja på­stå. Som sagt, vi ser vil­ken om­sätt­ning hand­lar­na har.

Hur kom­mer ni att age­ra nu?

– Vi har in­te be­stämt någon­ting än­nu, men vi mås­te sva­ra. Det finns vi­tesklau­ser i kon­trak­ten, men vi har in­te be­stämt oss för hur vi kom­mer att dri­va den frå­gan, sä­ger Lars Björk.

”Jag är oro­lig för att att be­hö­va stänga bu­ti­ken.”

FO­TO: PA­TRIK EK­STRÖM

STÄNGT. Hand­la­re på Rin­ke­by­strå­ket höll stängt i pro­test mot för höga hy­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.