MED GUD MOT VÅLDET

”Det blir kon­se­kven­ser av det du gör och du blir an­sva­rig för det i näs­ta liv”

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Moo­sa As­sal har gjort sig känd för att pre­di­ka mot skjut­ning­ar och an­nan brotts­lig­het i Jär­va. Det är en djupt re­li­giös man som tror att de som skju­ter kom­mer att stäl­las till svars i näs­ta liv.

Det är varmt när jag träf­far Moo­sa As­sal i Tens­ta. Han har pre­cis lett fre­dags­bö­nen i Käm­ping­e­hal­len och ska snart in­le­da ef­ter­mid­dags­pas­set som fri­tids­le­da­re vid Blå hu­set. Många häl­sar glatt på Moo­sa när vi går ige­nom Tens­ta och han häl­sar li­ka glatt till­ba­ka. Det märks att han är en om­tyckt per­son i om­rå­det.

– Gör du gott får du gott till­ba­ka, sä­ger Moo­sa As­sal.

Moo­sa As­sal väx­te upp i Hus­by och bor nu­me­ra i Tens­ta. Han har va­rit Jär­va­om­rå­det tro­gen för­u­tom en ut­lands­tripp när han fick sin ut­bild­ning i isla­misk lä­ra i Me­di­na, den näst he­li­gas­te sta­den in­om islam ef­ter Mec­ka. In­nan han led­de bö­ner, fö­re­läs­te och ar­be­ta­de som fri­tids­le­da­re höll han på myc­ket med po­etry slam, hip­hop och film.

– Så­dant ha­de jag hål­lit på med se­dan jag var li­ten. Jag minns att jag mi­ma­de på scen när jag var sex år. Men när jag var yng­re var det mest sport som ping­is, bas­ket och fot­boll.

Han mås­te fort­fa­ran­de age­ra fram­för och in­te­ra­ge­ra med folk när han fö­re­lä­ser och är fri­tids­le­da­re. Han har gjort sig känd för att i vi­de­oklipp på Fa­ce­book och i si­na mö­ten med folk kraf­tigt för­dö­ma skjut­ning­ar­na och an­nan brotts­lig­het som skett i för­or­ter­na de se­nas­te åren.

– Al­la är gla­da över att jag gör det, till och med de som hål­ler på sä­ger ”bra Moo­sa, fort­sätt så”.

Han drar sig in­te för att blan­da in Gud i dis­kus­sio­nen om skjut­ning­ar. Tan­ken är att med en tro kan de som be­går skjut­ning­ar kom­ma i kon­takt med si­na käns­lor och tän­ka om.

– Om de­ras tro väx­er kan de för­stå att det in­te är till­lå­tet att ens plan­ka el­ler sno ett tuggum­mi. Du får in­te ta and­ras sa­ker.

– Det blir kon­se­kven­ser av det du gör. Du kom­mer blir an­sva­rig för det i näs­ta liv. En del an­vän­der oli­ka mo­ti­va­tions­ta­la­re. Jag an­vän­der Gud.

Men han på­pe­kar att man in­te be­hö­ver tro på Gud för att in­te be­gå brotts­li­ga hand­ling­ar.

– Gud är en väg. Men det är sam­ti­digt sunt för­nuft.

Vad tror du att skjut­ning­ar­na be­ror på?

–Det finns in­te ett svar el­ler en lös­ning, det krävs en läng­re dis­kus­sion kring äm­net.

Moo­sa As­sal har in­te all­tid va­rit mus­lim. Han väx­te upp med en kris­ten mam­ma och en mus­limsk far och lev­de mer av ett kris­tet liv un­der upp­väx­ten.

– Det kan man sä­ga. Vi gick till kyr­kan och fi­ra­de al­la de krist­na hög­ti­der­na. Hur jag bör­ja­de tro på islam bru­kar jag ha en hel en­tim­mes­lek­tion om, sä­ger Moo­sa och skrat­tar.

Men det fanns än­då ett

”Gör du gott får du gott till­ba­ka.”

par stun­der där frö­et såd­des.

– Jag läs­te en bok som hand­la­de om oli­ka pro­fe­ter. Jag såg upp till dem och de­ras tro på Gud, jag gil­la­de det. Se­dan fick jag lå­na en Ko­ra­nö­ver­sätt­ning. Då kän­de jag att det här bud­ska­pet är från Gud, det är det som jag sett från and­ra pro­fe­ter. Jag kän­de att det här språ­ket, det är ing­en män­ni­ska som ta­lar så här, det är Gud.

Vad gil­lar du med islam?

– Mo­no­te­ism. Det är ett en­kelt bud­skap, dyr­ka en Gud. Ing­et krång­el. Pil­grims­fär­den som är en själs­lig re­sa. Bö­nen. Fas­tan där man käm­par mot lus­tar, be­gär, få kon­troll över sig själv. All­mo­san att de ri­ka bör hjäl­pa de fat­ti­ga. Män­ni­skor är i be­hov av det här, sä­ger Moo­sa As­sal när han sam­man­fat­tar islams fem pe­la­re.

Jonas Carlsson

FOTO: JONAS CARLSSON

GLAD. Moo­sa As­sal ut­an­för sin lä­gen­het i Tens­ta.

FOTO: JONAS CARLSSON

GLAD. Moo­sa As­sal ge­nom­för in­ter­vjun med oss i en par­ko­as ut­an­för sin lä­gen­het i Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.