Fort­satt lågt val­del­ta­gan­de

Val­del­ta­gan­det i Jär­va är fort­satt lågt. Det trots ge­di­get ar­be­te med va­lam­bas­sa­dö­rer som skul­le få fler att ta sig till va­lur­nor­na.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

I val­kret­sen Ytt­re Väs­te­rort, där Jär­va in­går, var det runt 74 pro­cent som rös­ta­de, jäm­fört med 84 pro­cent i he­la lan­det. I vis­sa de­lar av val­kret­sen – Akal­la C, Rin­ke­by C och Hus­by C till ex­em­pel – låg siff­ran på un­der 60 pro­cent.

I vå­ras skrev vi om ABF Stock­holm som ut­bil­da­de va­lam­bas­sa­dö­rer i Rin­ke­by; am­bas­sa­dö­rer som i sin tur skul­le få fler att ta sig till val­lo­ka­ler­na.

Siff­ror­na i stort ser fort­fa­ran­de gans­ka dyst­ra ut men Selu­ah Al­saa­ti, som höll i ut­bild­ning­en, är än­då nöjd. På vis­sa håll – de­lar av Rin­ke­by­sväng­en till ex­em­pel – har siff­ror­na pe­kat upp­åt.

– Jag är nöjd. Vi har ab­so­lut på­ver­kat folk. Haft ut­bild­ning­ar om den svens­ka sam­hällsmo­del­len, upp­ma­nat varand­ra att gå och rös­ta

–Vå­ra am­bas­sa­dö­rer har käm­pat jät­te­hårt för att en­ga­ge­ra män­ni­skor. Hål­lit stu­die­cirk­lar i de­mo­kra­ti och ide­o­lo­gi. An­ord­nat works­hops och fö­re­läs­ning­ar. Många av dem har va­rit så­da­na som haft nyc­kel­po­si­tio­ner i för­e­nings­li­vet och ut­bil­dat män­ni­skor i sin när­het. Jag blir glad och stolt över var­je histo­ria jag hör, om män­ni­skor som har be­stämt sig för att gå och rös­ta.

För att få upp val­del­ta­gan­det än­nu mer in­för näs­ta val tror Selu­ah Al­saa­ti att fler ak­tö­rer be­hö­ver sam­ver­ka.

– I läng­den hand­lar det om att ge män­ni­skor makt i sin var­dag. Upp­le­ver man att det går att på­ver­ka stads­de­len, att det går att få ett jobb el­ler en bra ut­bild­ning är ste­get till att rös­ta ock­så när­ma­re. Tjäns­te­män och po­li­ti­ker mås­te va­ra mer syn­li­ga mel­lan va­len.

– Dess­utom är för­e­nings­li­vet jät­te­vik­tigt; ge­nom dem kan man nå än­nu fler män­ni­skor. Stads­de­len mås­te kli­va in och bac­ka upp dem.

An­na Wet­ter­gård

FOTO: JO­NAS CARLSSON

AN­SVA­RIG. Selu­ah Al­saa­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.