Så kan mak­ten i Stock­holm för­de­las

Väns­ter­par­ti­et var va­lets sto­ra vin­na­re i ytt­re Väs­te­rort där Kis­ta, Tens­ta och Rin­ke­by in­går. Med ett kliv på drygt fem pro­cen­ten­he­ter nåd­de de 13,7 pro­cent av rös­ter­na, och är nu val­kret­sens tred­je störs­ta par­ti.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är fort­fa­ran­de oho­tat det störs­ta par­ti­et i val­kret­sen ytt­re Väs­te­rort, med 33 pro­cent av rös­ter­na en­ligt den förs­ta pre­li­mi­nä­ra röst­räk­ning­en. Men de bac­ka­de 2,7 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med för­ra va­let. Även val­kret­sens and­ra störs­ta par­ti, Mo­de­ra­ter­na, bac­ka­de med 3,2 pro­cen­ten­he­ter till 18,5 pro­cent.

Det störs­ta dy­ket står dock Mil­jö­par­ti­et för. De­ras väl­jar­stöd hal­ve­ra­des från 11,5 pro­cent i för­ra va­let till 5,8 pro­cent i det­ta val. Där­med är de mind­re än så­väl Väns­ter­par­ti­et (13,7 pro­cent) som Li­be­ra­ler­na (7,5 pro­cent) och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (9,3 pro­cent) i ytt­re Väs­te­rort.

Val­kret­sen be­står i sin tur av fle­ra oli­ka val­di­strikt.

Väns­ter­par­ti­ets har sitt störs­ta stöd i Kista­om­rå­det. I di­strik­tet Oslo­ga­tan fick par­ti­et 33 pro­cent av rös­ter­na och i di­strik­tet Ni­da­ros­ga­tan 28,8 pro­cent. I Tens­ta Cent­rum fick par­ti­et 27,8 pro­cent av rös­ter­na.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har sitt star­kas­te väl­jar­stöd i östra Rin­ke­by­sväng­en (67,1 pro­cent), Ri­singe­plan (57,7 pro­cent) och Rin­ke­by Cent­rum (56,1 pro­cent).

Mil­jö­par­ti­ets har sitt störs­ta stöd i mel­lers­ta Rin­ke­by (12 pro­cent), nor­ra Väl­ling­by (10,9 pro­cent) och söd­ra Rin­ke­by­sväng­en (10,7 pro­cent).

Sam­ti­digt som det gick re­la­tivt bra för Väns­ter­par­ti­et, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et i des­sa val­di­strikt, gick det väl­digt då­ligt för Al­li­an­sen (M, C, L och KD) i sam­ma om­rå­den.

I östra och söd­ra Rin­ke­by­sväng­en och Trond­heims­ga­tan i Kis­ta, var det ex­tremt få per­so­ner som rös­ta­de på Mo­de­ra­ter­na (1,5–5,1 pro­cent). Noll väl­ja­re i östra Rin­ke­by­sväng­en rös­ta­de på Cen­ter­par­ti­et, och även i söd­ra Rin­ke­by­sväng­en och Nord­kaps­ga­tan i Kis­ta var Cen­terns po­pu­la­ri­tet myc­ket låg.

Li­be­ra­ler­na fick en­dast cir­ka en pro­cent av rös­ter­na i mel­lers­ta Rin­ke­by, Ni­da­ros­ga­tan och Rin­ke­by­strå­ket. Krist­de­mo­kra­ter­na fick mel­lan 0,4 och 0,8 pro­cent av rös­ter­na i Rin­ke­by­strå­ket, östra Rin­ke­by och Oslo­ga­tan.

Även Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ha­de svårt att gå hem hos väl­jar­na des­sa om­rå­den. Sämst gick det för dem i Rin­ke­by­di­strik­ten. De fick ba­ra mel­lan 1,6 och 2,3 pro­cent av rös­ter­na i söd­ra Rin­ke­by­sväng­en, mel­lers­ta Rin­ke­by och Rin­ke­by­strå­ket.

Char­lot­te År­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.