Blå hu­set kan bli del av Cam­pus

Vi i Tensta - - SI­DAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son 070-78 72 078 ul­ri­ca.an­ders­son@ di­rekt­press.se

Miss­bruk av bå­de dro­ger och brand­larm togs upp när verk­sam­he­ten i Blå hu­set gicks ige­nom med stads­dels­för­valt­ning­en. Av­ta­let med Stock­holms stads­mis­sion har sagts upp och nu vill för­valt­ning­en blic­ka fram­åt.

Fri­tids­gårds verk­sam­he­ten i Blå hu­set i Tens­ta har va­rit kan­tad av pro­blem. I vint­ras gick stads­dels­för­valt­ning­en i Spånga-Tens­ta ige­nom verk­sam­he­ten till­sam­mans med Stock­holms stads­mis­sion i en av­talsupp­följ­ning.

”Ge­nom­gå­en­de har det va­rit ett bra år”, in­leds den ge­ne­rel­la bil­den av 2017. Men pe­ri­od­vis har ”myc­ket ut­a­ge­ran­de kill­gäng” be­hövt stäng­as av, nå­got som lett till ska­de­gö­rel­se.

Un­der hös­ten var det någ­ra ung­do­mar som re­gel­bun­det drog i gång brand­lar­met och or­sa­ka­de ut­rym­ning. Sam­ti­digt es­ka­le­ra­de nar­ko­tika­pro­ble­men, kon­sta­te­rar för­valt­ning­en: ”Stads­mis­sio­nen har in­ten­si­fi­e­rat ar­be­tet mot dro­ger. Ett fler­tal mö­ten med för­valt­ning­en har ge­nom­förts med an­led­ning av upp­täckt nar­ko­tika­fö­re­komst i lo­ka­ler­na .”

Verk­sam­he­ten når in­te de iden­ti­fi­e­ra­de mål­grup­per­na: tje­jer, ny­an­län­da, per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning och hb­tq-per­so­ner.

Stads­mis­sio­nen har dri­vit fri­tids­går­den sedan 2010 och när av­ta­let skrevs såg verk­lig­he­ten an­norlun­da ut, kon­sta­te­rar stads­dels­di­rek­tö­ren Per Kjel­lan­der.

Nu är man över­ens om att sä­ga upp av­ta­let.

– Av­ta­let har för­längts och för­längts; det är in­te fel men vi tit­ta­de på av­ta­let och det är in­te bra va­re sig för oss el­ler dem. Nu får nämn­den ta ställ­ning till vil­ken väg vi ska gå, sä­ger Per Kjel­lan­der.

Än så länge är det in­te be­stämt om man ska dri­va går­den i egen re­gi el­ler gö­ra en ny upp­hand­ling. Stads­mis­sio­nen är kvar till sista ja­nu­a­ri 2020.

– Un­der he­la 2019 som vi ska fort­sät­ta sam­ar­be­ta lig­ger det i bå­das in­tres­se att ha en bra verksamhet, sä­ger Per Kjel­lan­der.

Re­dan un­der 2018 har det fun­ge­rat bättre, en­ligt ho­nom. 1,8 mil­jo­ner in­ve­ste­ras i trygg­hets- och sä­ker­hets­åt­gär­der. Att väs­sa de ge­men­sam­ma ru­ti­ner­na i hu­set är en möj­lig för­bätt­ring,

”Gam­mal historia blir bör­da på ryg­gen.”

så­väl som att va­ra mer nog­grann med vil­ken mål­grupp man vän­der sig till.

En tänk­bar lös­ning i fram­ti­den är att kopp­la ihop verk­sam­he­ter­na i Blå hu­set så att de på sikt blir en del av kom­man­de Cam­pus Tens­ta.

Al­la är över­ens om att det be­hövs en nystart, en­ligt Per Kjel­lan­der.

–Blå hu­set har va­rit för­knip­pat med så myc­ket trå­kig­he­ter ge­nom åren. Jag kän­de till det re­dan in­nan jag ens job­ba­de in­om Stock­holms stad. Det är känt via tv, det har va­rit pro­blem sedan så många år. Gam­mal historia blir bör­da på ryg­gen, verk­sam­he­ten som finns i dag för­tjä­nar ett bättre ryk­te.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

AV­SLUT. Stads­mis­sio­nen får fort­sät­ta dri­va fri­tids­går­den till ja­nu­a­ri 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.