Tjäns­te­män flyttar tillbaka

Vi i Tensta - - NY­HE­TER -

Ef­ter bran­dat­ten­ta­tet mot för­valt­nings­hu­set i Spånga-Tens­ta för drygt tre vec­kor sedan, har de an­ställ­da till störs­ta de­len nu kun­nat flyt­ta till­baks verk­sam­he­ten.

– Det har gått för­vå­nans­värt bra, om man får sä­ga så. Jag skul­le be­dö­ma att vi är up­pe i att 90–95 pro­cent av verk­sam­he­ten är tillbaka, sä­ger stads­dels­di­rek­tör Per Kjel­lan­der.

Re­dan ef­ter tio da­gar ha­de 80 pro­cent flyt­tat tillbaka. Be­sö­ka­re har fått vän­da sig till med­bor­gar­kon­to­ret i Tens­ta, där även hand­läg­ga­re va­rit pla­ce­ra­de till­fäl­ligt. Sedan för­ra vec­kan finns en tillfällig re­cep­tion i för­valt­nings­hu­set.

– Man kan gå hit, fast man går in på bak­si­dan istäl­let för via en­trén, sä­ger Per Kjel­lan­der.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

BRANDSKADAT. Allt är in­te helt iord­ning­ställt ef­ter bran­den, men en tillfällig re­cep­tion finns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.