Skri­van­det har ta­git hen­ne till Lon­don

Vi i Tensta - - NY­HE­TER - Anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Re­dan som 22-åring är Ani­ka Hus­sa­in från Rin­ke­by på väg att ge ut sin de­but­ro­man. Hon tror myc­ket på or­dens kraft och tyc­ker att det sak­nas böc­ker där ic­ke­vi­ta per­so­ner kan kän­na sig re­pre­sen­te­ra­de.

– I min ro­man är en syda­si­a­tisk tjej huv­u­per­son.

Skri­van­det har ta­git Ani­ka Hus­sa­in från upp­väx­ten i Rin­ke­by och Kis­ta till Lon­don. Där hål­ler hon just nu på att av­slu­ta sin ut­bild­ning; en mas­ter of Arts in Wri­ting for Young Pe­op­le.

Vid si­dan om stu­di­er­na skri­ver hon.

Hon har re­dan bli­vit pub­li­ce­rad fle­ra gång­er och skri­ver bland an­nat krönikor för Da­gens In­du­stri. Och till vå­ren räk­nar hon med att bli fär­dig med sin de­but­ro­man. En agent har hon re­dan.

– Bo­ken hand­lar om en sjut­ton­å­ring syda­si­a­tisk tjej. Hen­nes mam­ma är dö­en­de och mam­mans sista öns­kan är att få se dot­tern bort­gift. Bo­ken hand­lar myc­ket om att bry­ta nor­mer.

Ani­ka Hus­sa­in är ung men vet re­dan nu att hon vill fort­sät­ta ar­be­ta med skri­van­det. I fram­ti­den drömmer hon om att skri­va fler böc­ker. Hon är in­tres­se­rad av skol­skjut­ning­ar och skul­le gär­na ut­fors­ka det äm­net i ro­man­form, som ett sätt att ska­pa upp­märk­sam­het och dis­kus­sion kring frå­gan. Hon skul­le även vil­ja un­der­vi­sa i för­fat­tar­skap i fram­ti­den.

Skri­van­de har hon all­tid äls­kat och myc­ket av upp­väx­ten äg­na­des åt po­e­si. Men nu har hon bytt till be­rät­tel­ser.

– Jag har all­tid va­rit en gans­ka tyst per­son men or­den har va­rit mitt sätt att gö­ra mig hörd. Den rik­ti­ga fram­gångs­sa­gan bör­ja­de dock för fy­ra år sedan när hon sök­te till Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­ets för­fat­tar­sko­la BM-de­bu­tant.

– Jag är sjukt tack­sam för be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et. Det var där allt bör­ja­de. Det var där jag fick själv­för­tro­en­det att vå­ga skri­va. Och de har stöt­tat mig i var­je steg på vägen.

Nu vill hon upp­munt­ra and­ra att vå­ga ta ste­get.

– An­sök till allt du ser. Till Be­rät­tarmi­ni­s­te­ri­et. Till al­la täv­ling­ar du ser. Det är ba­ra att chan­sa. You will miss all the shots you don´t ta­ke, sä­ger hon.

Anna Wet­ter­gård

till hös­tens för­fat­tar­sko­la är öp­pen och stäng­er den 30 sep­tem­ber. Ung­do­mar från Rin­ke­by-Kis­ta, Häs­sel­by-Väl­ling­by, Spånga-Tens­ta som går i års­kurs 9 – gym­na­si­et är väl­kom­na att sö­ka. Mer in­fo om det finns här.

FO­TO: GI­NA RISSO

FRAM­GÅNGS­RIK. Ani­ka Hus­sa­in (i mit­ten) har re­dan bli­vit pub­li­ce­rad fle­ra gång­er och skri­ver bland an­nat krönikor för Da­gens In­du­stri. Och till vå­ren räk­nar hon med att bli fär­dig med sin de­but­ro­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.