Re­kord­ti­digt snö­gubbs­byg­gan­de

Nog var det ky­ligt i vec­kan, men snö­gub­bar hör in­te till van­lig­he­ter­na i sep­tem­ber. Men vem bryr sig om års­ti­den om man har en ishall och kon­stant till­gång till snö som gran­ne?

Vi i Tensta - - SIDAN 1 -

Ut­an­för fa­mil­je­cen­tra­len vid Spånga IP kan för­bi­pas­se­ran­de spa­na in sä­song­ens – tro­li­gen – förs­ta snö­gub­be. Det var un­der ett sam­tal om kli­mat­för­änd­ring­ar som per­so­na­len på fa­mil­je­cen­tra­len kom på idén att ta va­ra på ”snön” som blir över när isen i den in­til­lig­gan­de ishal­len spo­las. Nu hop­pas de att den kan fun­ge­ra som ”in­teg­ra­tions­gub­be”.

– Hit kom­mer för­äld­rar och barn bå­de från Spång­a­si­dan och Tensta­si­dan. Det är säl­lan de möts men det svårt att gå för­bi en snö­gub­be i sep­tem­ber. Ju fler som stan­nar, desto fler mö­ten kan det bli. Om bar­nen le­ker så un­der­lät­tar det ock­så för för­äld­rar att ta kon­takt, sä­ger Lars Jo­hans­son, som job­bar på fa­mil­je­råd­giv­ning­en och är en av snö­byg­gar­na.

Det finns en tan­ke om att för­sö­ka ”hål­la igång” snö­gub­ben, som för­res­ten kanske är en tant, än­da till jul.

– Fast då får vi kom­ma på en bätt­re lös­ning för att få hit snön. Nu kör­de vi två ful­la skott­kär­ror och det var tungt! sä­ger Lars Jo­hans­son.

Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

FO­TO: PRI­VAT

SO­CI­ALT GE­NI? Många stan­nar till vid snö­gub­ben och på fa­mil­je­cen­tra­len hop­pas man att det le­der till mö­ten mel­lan bo­en­de i Spånga och Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.