SÖN­DAG 7/10

Vi i Tensta - - DET HÄNDER -

Kör­sång i Akal­la by Väl­kom­men att va­ra med i Akal­la by kö­ren på sön­da­gar from 7 ok­to­ber. Vi sjung­er lätt­sjung­na vi­sor och sång­er, på bå­de svens­ka och eng­els­ka. Ti­den är kl 10.20 i sto­ra sa­len i café­hu­set i Akal­la by. Av­gift. Iri­na står för mu­si­ken. Kom dit el­ler an­mäl dig e.wi­lan­der@spray.se

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by ”Jag rym­mer!” (från 3 år) med Cir­kus Ti­ger­brand. Ett får som kän­ner sig bort­glömt och har trå­kigt rym­mer från sin flock och sitt hägn. Ing­en tycks sak­na få­ret. Till sist skri­ver få­ret ett vy­kort till floc­ken och be­rät­ta var det är. För det värs­ta är att in­te va­ra sak­nad av nå­gon. Fö­re­ställ­ning­en ges på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. Tid kl 13. Ing­en för­an­mä­lan. Vid frå­gor kon­tak­ta Eri­ca Palm, Kis­ta bib­li­o­tek, tel.08-508 30 511 el­ler mai­la till: eri­ca.palm@ stock­holm.se

Kom till Rin­ke­bys språkcafé och trä­na din svens­ka! Väl­kom­men till vårt språkcafé på lör­da­gar kloc­kan 14.00 –15.30. Vi träf­fas över en kopp kaf­fe och pra­tar om allt mel­lan him­mel och jord. Vi har även språkcafé på tors­da­gar kloc­kan 13.00–14.30. Ing­en för­an­mä­lan krävs, kom som du är! Väl­kom­men!

Ishockey med Kis­ta Hoc­key 09–10:or För dig 7–9 år. Bör­ja spe­la ishockey. När: Ons­da­gar kl 18.00–19.00. Sam­lig kl 17.30. Var: Hus­by ishall. Ob­li­ga­to­risk ut­rust­ning: skrid­skor, hjälm med gal­ler, hals­skydd och hands­kar el­ler fod­ra­de van­tar. Övrig ut­rust­ning lå­nas ut i mån av till­gång. Kost­nad: Gra­tis pro­va-på. In­for­ma­tion: www.kista­hoc­key.nu

För­e­nings­stöd: Drop-in Var­je ons­dag kl 15.00-18.00 på Fol­kets Hus­by. Råd­giv­ning var­je ons­dag för för­e­ning­ar och dig som har idé om att star­ta upp nå­got nytt, or­ga­ni­se­ra dig el­ler få stöd som hy­res­gäst el­ler an­nat. I sam­ar­be­te med ABF Stock­holm, Räd­da Bar­nen och Hy­res­gäst­för­e­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.