Bostads­bo­la­gen or­sa­kar onö­dig mil­jö­för­stö­ring

Vi i Tensta - - INSÄNDARE -

Trots pro­tes­ter från de bo­en­de ökar bostads­bo­la­gen mil­jö­be­last­ning­en. Väl fun­ge­ran­de kök och and­ra in­red­ning­ar rivs ut och er­sätts av nya, of­ta av säm­re kva­li­tet. Den mest mil­jö­vän­li­ga de­len av kö­ket, kall­skaf­fe­ri­et, sätts ur funk­tion ut­an kom­pen­sa­tion till de bo­en­de.

Det be­ty­der onö­dig till­verk­ning, onö­di­ga in­köp, onö­di­ga trans­por­ter och onö­dig han­te­ring av gam­malt ma­te­ri­al, det vill sä­ga stor mil­jö­för­stö­ring. Det be­ty­der ock­så en plund­ring av de bo­en­de ge­nom kraf­ti­ga hy­res­höj­ning­ar, det vill sä­ga mind­re peng­ar kvar och mind­re de­mo­kra­ti.

I Bot­kyr­ka­byg­gen får de hy­res­bo­en­de väl­ja själ­va om de vill by­ta kök med me­ra. Det gyn­nar bå­de mil­jön och de bo­en­des eko­no­mi.

Mi­na kon­tak­ter med ett par bo­stads­an­sva­ri­ga po­li­ti- ker i Stock­holm vi­sar att de in­te vill sva­ra på var­för de in­te gör som i Bot­kyr­ka. Det finns för­stås ing­et skäl, men det ford­rar mod och vil­ja från po­li­ti­ker­na.

el­ler Nor­rort i Sthlm Tid­nings AB, Ka­nal­vä­gen 1 A 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by. Om du an­vän­der sig­na­tur mås­te du upp­ge ditt rik­ti­ga namn för re­dak­tio­nen.

Inga Al­lard

FO­TO: KIKI BEIJE/DI­REKT­PRESS

KÖ­KET. Ett fun­ge­ran­de kök ska in­te ri­vas ut, an­ser in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.