Den nya aka­de­mins lit­te­ra­tur­pris

Vi i Tensta - - NYHETER -

Vin­na­ren har ut­setts ge­nom tre del­mo­ment. Först har Sveriges bib­li­o­te­ka­ri­er fått no­mi­ne­ra för­fat­ta­re till pri­set.

Se­dan fick he­la värl­den rös­ta på si­na fa­vo­rit­för­fat­ta­re, vil­ket gav 32 000 rös­ter. De två kvin­nor och två män som fått flest rös­ter kva­li­fi­ce­ra­de sig se­dan till det sista del­mo­men­tet och det slut­gil­ti­ga be­slu­tet har fat­tats av en ex­per­tjuyry.

Haru­ki Mur­a­ka­mi, som var en av de no­mi­ne­ra­de för­fat­tar­na, har av­sagt sig no­mi­ne­ring­en på grund av tids­skäl.

Vin­na­ren till­kän­na­ges den 12 ok­to­ber kloc­kan 12 på Stads­bib­li­o­te­ket i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.