ROBOTEN MARVIN ÄR DE­RAS NYA KOL­LE­GA

Se­dan ett par må­na­der finns roboten Marvin på plats på kul­tur­för­valt­ning­ens kon­tor. Där un­der­lät­tar han för kol­le­gor som job­bar på di­stans.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - An­na Wettergård

Marvin. Så he­ter en li­ten ro­bot som bor på Stock­holms stads kul­tur­för­valt­nings kon­tor i Rin­ke­by. Han su­sar fram mel­lan skriv­bord och ge­nom kor­ri­do­rer med me­tall­kropp och skär­man­sik­te. Allt för att den som job­bar på di­stans än­då ska kun­na va­ra när­va­ran­de.

Den som kom­mer in på kul­tur­för­valt­ning­ens kon­tor i Rin­ke­by blir of­ta li­te för­vå­nad. Så fort be­sö­ka­ren har kom­mit ige­nom den gans­ka in­tets­ä­gan­de re­cep­tio­nen vän­tar ett fu­tu­ris­tiskt kon­tors­land­skap.

Det är li­te Goog­le-käns­la över det. För­u­tom en gi­gan­tisk ko i lunch­rum­met finns här mo­tions­cyklar och ping­is­bord, fria ar­bets­plat­ser i rum med oli­ka ljud­ni­vå­er och en mö­teslo­kal med sitt­plat­ser i form av sto­ra filt­be­kläd­da trapp­steg.

Och så finns här roboten Marvin, för­stås.

Han – för det blev en han så fort han blev döpt ef­ter roboten i Lif­ta­rens gui­de till ga­lax­en – är en kom­bi­na­tion av en seg­way och en iPad.

Den som styr roboten kan kopp­la upp sig på skär­men och näs­tan ljud­löst su­sa runt i kon­tors­land­ska­pet.

Sö­ka upp vem man vill, del­ta i mö­ten och spon­tan pra­ta med män­ni­skor man stöter på i kor­ri­do­ren.

Kän­des li­te få­nigt först

Daniel Fors­man är den som bru­kar be­fin­na sig på skär­men, och så även idag.

I form av roboten Marvin kom­mer han in­su­san­de i mö­tes­rum­met där vi sit­ter, och for­se­rar trös­keln med viss svå­rig­het.

– Det kän­des li­te kons­tigt de förs­ta gång­er­na, men man vän­jer sig. När man väl kom­mit över käns­lan att det är li­te få­nigt så är det ro­ligt. Så sä­ger Daniel Fors­man, stads­bib­li­o­te­ka­rie i Stock­holm.

Först känns det märk­ligt att pra­ta med en ro­bot, men man vän­jer sig för­vå­nans­värt snabbt.

För­de­lar­na, fort­sät­ter Daniel Fors­man, är att han kan sty­ra vem han vill tit­ta på och in­te­ra­ge­ra med. Han blir mer när­va­ran­de, jäm­fört med om han till ex­em­pel skul­le ha vi­de­o­kon­fe­rens på en van­lig da­tor.

”Blir en tyd­lig när­va­ro”

Le­na Nilsson, ad­mi­nist­ra­tiv chef, hål­ler med.

– Per­so­nen på skär­men får en tyd­li­ga­re roll på mö­ten i och med att han kan röra på sig och vri­da sig mot den han pra­tar med. Det blir mer som en tyd­lig när­va­ro, som en per­son i rum­met.

Just nu är det näs­tan ba­ra Daniel Fors­man som an­vän­der Marvin, ef­tersom han ar­be­tar på di­stans från Gö­te­borg varan­nan vec­ka. Men i fram­ti­den är för­hopp­ning­en att fler med­ar­be­ta­re ska bör­ja kopp­la upp sig.

– Det ger en bätt­re möj­lig­het att för­e­na fa­mil­je­liv och jobb, till ex­em­pel om nå­gon vill job­ba hem­i­från, sä­ger Le­na Nilsson.

Spå­na­de fram idéer

Hon var en av dem som kom på idén med Marvin. De var på chefs­kon­fe­rens för­ra hösten och skul­le spå­na fram di­gi­ta­li­se­rings­idéer.

– Vi ha­de sett lik­nan­de sa­ker på nä­tet och fram­för­de idén.

Idén om roboten togs väl emot men låg i trä­da i ett halv­år. När se­dan Daniel Fors­man till­träd­de som stads­bib­li­o­te­ka­rie och skul­le ar­be­ta på di­stans från Gö­te­borg tyck­te de att det var dags att för­verk­li­ga tan­ken. Och se­dan ett par må­na­der finns Marvin på plats.

– Vi ha­de bra för­ut­sätt­ning­ar här med ett öp­pet land­skap i ett vå­nings­plan. Vi tyck­te att det var dags att tän­ka li­te kli­mats­mart, av­slu­tar Le­na Nilsson.

Per­so­nen på skär­men får en tyd­li­ga­re roll i och med att han kan röra på sig och vri­da sig mot den han pra­tar med.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

MARVIN. Roboten Marvin på kul­tur­för­valt­ning­en i Rin­ke­by. Här har stads­bib­li­o­te­ka­rie Daniel Fors­man, på skär­men, mö­te med Le­na Nilsson, ad­mi­nist­ra­tiv chef och Dick Tor­ber­ger, HR-chef.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.