In­sam­ling för par­ken av­slu­tad

Vi i Tensta - - NYHETER -

Vi har ti­di­ga­re be­rät­tat att Stock­holms stad pla­ne­rar att an­läg­ga en ny be­grav­nings­plats i Jär­va­om­rå­det. En ak­ti­vist­grupp ar­be­tar feb­rilt för att flyt­ta byg­get, så att den di­sc­golf­park som i dag lig­ger på plat­sen ska räd­das kvar.

Un­der som­ma­ren har grup­pen fört kam­panj ge­nom att lå­ta män­ni­skor sym­bo­liskt ad­op­te­ra träd, mot en val­fri sum­ma peng­ar.

Nu är kam­pan­jen av­slu­tat och to­talt ad­op­te­ra­des 280 träd, och 37 000 kro­nor sam­la­des in. Det en­ligt grup­pens Fa­ce­book­si­da ”låt par­ken le­va”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.