Sam­råd om grönt pro­jekt i Hus­by

Vi i Tensta - - NYHETER -

Grön­om­rå­det kring Hus­by gård – där Hus­by mö­ter Jär­va­fäl­tet - ska ut­veck­las för att bli mer till­gäng­ligt och in­bju­dan­de, en­ligt Stock­holms stad.

Det ska bli lät­ta­re att hit­ta i och till om­rå­det med hjälp av skylt­ning och and­ra tillägg. Gång- och cy­kel­strå­ket ska för­bätt­ras och ny be­lys­ning ska öka trygg­he­ten. Mö­tes­plat­ser längs strå­ket rustas upp, och nya plat­ser att va­ra på ska­pas.

Skogs­par­ti­er­na ses över ut­i­från eko­lo­gis­ka vär­den och görs till­gäng­li­ga för lä­ran­de om na­tu­ren. Pro­jek­tet är en del av sats­ning­en Grönare Stock­holm.

Med­bor­gar­na kan tyc­ka till om för­sla­get till för­ny­el­se på ett sam­rådsmö­te i Hus­by Konst­hall, ons­dag 10 ok­to­ber kl 18–20.

Så att de har nå­gon vux­en per­son att pra­ta med om de ham­nat i trub­bel. #natt­vand­ran­de­mam­mor #Rin­ke­by An­na Lind­kvist, @mjo­lin­fa på Twit­ter

FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

GRÖNARE. Hus­bys grön­om­rå­de i kan­ten av Jär­va­fäl­tet ska ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.