Nya Skol­platt­for­men för vår­nads­ha­va­re in­om för­sko­lan

Vi i Tensta - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Skol­platt­for­men är en ge­men­sam di­gi­tal platt­form för Stock­holm stads för­sko­lor och sko­lor. I skol­platt­for­men kom­mer du att kun­na se allt du be­hö­ver ve­ta om ditt barns var­dag i för­sko­lan di­rekt i din mo­bil­te­le­fon, da­tor el­ler surf­plat­ta. Skol­platt­for­men är skol­form­sö­ver­gri­pan­de, vil­ket in­ne­bär att du kom­mer kun­na föl­ja ditt barn från för­sko­la till gym­na­si­um.

För mer in­for­ma­tion om skol­platt­for­men kan du vän­da dig till ditt barns för­sko­le­chef.

Du kan även lä­sa mer på stock­holm.se/skol­platt­for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.