BUSSLINJERNA DÄR FÖRARNA HOTAS MEST

Två po­li­san­mäl­ning­ar i vec­kan görs om hot och våld mot Ar­ri­vas fö­ra­re. De mest ut­sat­ta lin­jer­na går ge­nom Jär­va­om­rå­det.

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

UT­SATT. Sys­te­ma­tisk plank­ning på lin­je 179

Två po­li­san­mäl­ning­ar om hot el­ler våld mot en fö­ra­re görs, i snitt, var­je vec­ka.

Ken­ny Bungss har ti­di­ga­re ar­be­tat som po­lis men är nu trygg­hets­chef på Ar­ri­va, som bland an­nat kör bus­sar åt SL.

Ett mer sys­te­ma­tiskt ar­be­te mot hot och våld rik­tat mot de­ras fö­ra­re be­höv­des, en­ligt ho­nom.

Ge­nom att själ­va kart­läg­ga si­tu­a­tio­nen i fram­förallt Jär­va­om­rå­det, kan de ge po­li­sen en mer kon­kret bild av lä­get, så att det finns stör­re möj­lig­he­ter att po­li­sen i sin tur kan läg­ga re­sur­ser.

– Vi ska po­li­san­mä­la al­la brott sys­te­ma­tiskt. Vi mås­te se var vi har störst pro­blem, sä­ger Ken­ny Bungss.

Krä­ver kon­flikt­lös­ning

Yr­ket i sig är tufft och till det kom­mer att tu­rer­na går ge­nom ett sär­skilt ut­satt om­rå­de.

– Förarna kom­mer att stö­ta på si­tu­a­tio­ner med krav på att lö­sa kon­flik­ter, sä­ger han.

Ar­ri­va har en noll­vi­sion om att ing­en fö­ra­re ska rå­ka ut för hot el­ler våld. De ar­be­tar i sam­ver­kan med po­li­sen, SL och lo­ka­la ak­tö­rer för att hit­ta en lös­ning på pro­ble­men.

Till ex­em­pel har en upp­hand­ling gått ut för kropps­ka­me­ror åt förarna. Ett för­sök med så­da­na har vi­sat på en po­si­tiv ef­fekt, en­ligt Ken­ny Bungss.

Ni har väl re­dan ka­me­ror i bus­sar­na?

– Ja, men vi har in­te till­stån­det till dem ut­an det är tra­fik­för­valt­ning­en. Folk slu­tar tän­ka på de ka­me­ror­na. Vi upp­le­ver fak­tiskt att folk tag­gar ner med kropps­ka­me­ror. Im­puls­brot­ten kom­mer all­tid att ske än­då, men kränk­ning­ar­na och tjaf­set för­svin­ner.

När kon­flikt­si­tu­a­tio­ner upp­står är det of­ta i sam­band med vi­se­ring av bil­jet­ter.

Po­li­sen föl­jer med

Lin­jer­na 179, 514 och 540 står för om­kring 70 pro­cent av det to­ta­la otillåt­na gra­tiså­kan­det, en­ligt Ar­ri­va. Fram­förallt hand­lar det om tu­rer­na i rus­nings­tra­fik. Folk kli­ver på ge­nom bak­dör­ren på bus­sen ut­an att blip­pa nå­got SL-kort, ett pro­blem som på­gått så länge att be­te­en­det i viss mån bli­vit norm.

Sam­ti­digt re­a­ge­rar per­so­ner som bor och ar­be­tar längs lin­jer­na på vad som hän­der och även på att buss­fö­ra­ren in­te sä­ger ifrån.

– Lin­je 179 är ex­tremt ut­satt för sys­te­ma­tisk plank­ning. Vi har in­te kun­nat ge­nom­fö­ra bil­jett­kon­trol­ler ef­tersom kon­trol­lan­ter­na in­te känt sig trygga. Pro­ble­met är del­vis att folk fak­tiskt kan strun­ta i att be­ta­la, ef­tersom de vet att det i prin­cip in­te får nå­gon på­följd, sä­ger Ken­ny Bungss.

Nu har po­li­sen fått föl­ja med, ut­i­från sitt upp­drag och så att kon­trol­lan­ter­na ska kun­na ut­fö­ra sitt jobb.

– Vi vill för­sö­ka änd­ra sy­nen på plank­ning, det är ett pro­blem som på sikt är all­var­ligt.

Folk slu­tar tän­ka på de ka­me­ror­na. Vi upp­le­ver fak­tiskt att folk tag­gar ner med kropps­ka­me­ror. Im­puls­brot­ten kom­mer all­tid att ske än­då, men kränk­ning­ar­na och tjaf­set för­svin­ner.

FOTO: ULRICA ANDERSSON

TURER. Bå­de buss­lin­je 179 och 514 pas­se­rar Sol­len­tu­na cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.