17-åring åta­lad för piz­ze­ri­a­mord

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Nu har åtal väckts mot en 17-årig poj­ke för mor­det in­ne på en piz­ze­ria i Rin­ke­by i ja­nu­a­ri. Fle­ra ty­per av be­vis­ning finns mot ho­nom, en­ligt åkla­ga­ren.

Åta­let läm­na­des in till Sol­na tings­rätt på tis­da­gen. En 17årig poj­ke ställs in­för rät­ta för mord, ef­ter att han ska ha skju­tit ihjäl en man in­ne på en piz­ze­ria i Rin­ke­by.

Mor­doff­ret ska ha skju­tits i hu­vu­det och i hal­sen.

Mor­det in­träf­fa­de den 8 ja­nu­a­ri och fle­ra per­so­ner har ti­di­ga­re va­rit miss­tänk­ta i ären­det. Nu är det 17-åring­en som en­sam åta­las för mord och för va­pen­brott.

”Va­pen­brot­tet bör be­dö­mas som grovt med hän­syn till att vap­net in­ne­hafts på all­män plats samt att gär­ning­en har va­rit av sär­skilt far­lig art ef­tersom vap­net in­ne­hafts i en kri­mi­nell mil­jö där det kun­de be­fa­ras kom­ma till brotts­lig an­vänd­ning”, skri­ver åkla­ga­ren.

DNA på am­mu­ni­tion

Fle­ra per­so­ner upp­ges kun­na vitt­na om att 17-åring­en är gär­nings­man. Det­ta styrks även av över­vak­nings­bil­der och av en chatt­kon­ver­sa­tion mel­lan ho­nom och en an­nan, okänd per­son.

Tek­nis­ka ana­ly­ser har vi­sat att ett va­pen som hit­tats på en adress i Rin­ke­by, är mord­vap­net och att 17-åring­ens DNA har hit­tats på am­mu­ni­tion som till­hör det.

Mor­det ska ha va­rit en hämnd på ett an­nat mord, som sked­de i ett ga­rage i Rin­ke­by i slu­tet av de­cem­ber.

Ti­di­ga­re har åkla­ga­ren Olof Calm­vik sagt att poj­ken för­ne­kar brott.

17-åring­en ska även ha haft drygt 600 gram can­na­bis, i syf­te att över­lå­ta den, i maj för­ra året.

FOTO: KERSTIN GUSTAFS­SON

SKJUTNING. Det var den 8 ja­nu­a­ri år som en man mör­da­des in­ne på piz­ze­ri­an i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.