15 mil­jo­ner för

bad­väg

Vi i Tensta - - SIDAN 1 - Anna Wet­ter­gård anna.wet­ter­gard@di­rekt­press.se

Frå­gan om Jär­va­ba­det har va­rit en ut­dra­gen pro­cess, som har dis­ku­te­rats se­dan 1970-ta­let. För snart ett år se­dan be­slu­ta­des det så att ba­det skul­le byg­gas, och nu fat­tas ock­så be­slut om hur man ska kun­na ta sig till ba­det.

Strax norr om E18 ska det en­ligt pla­nen an­läg­gas en par­ke­rings­plats för om­kring 50 bi­lar.

Vä­gen som le­der fram till par­ke­rings­plat­sen he­ter Kräl­ling­e­gränd, och den ska rustas upp och ock­så för­ses med kant­stenspar­ke­ring.

De fles­ta bad­gäs­ter får se­dan gå den sista bi­ten fram till ba­det. Men drift­for­don och per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning får kö­ra he­la vä­gen fram – och där­för rustas den be­fint­li­ga grus­vä­gen upp.

För att gö­ra det­ta kom­mer man be­hö­va ta i an­språk en del gröny­ta från Jär­va­fäl­tet. Som kom­pen­sa­tion kom­mer man att plan­te­ra träd på par­ke­rings­plat­sen.

Kost­na­den för allt det­ta be­räk­nas till 15,5 mil­jo­ner kro­nor. Grus­vä­gen och Kräl­ling­e­gränd ska en­ligt pla­ne­ring­en rustas upp un­der näs­ta år, och den nya par­ke­ring­en byggs 2020.

Be­slu­tet fat­tas på tra­fik­nämn­dens näs­ta mö­te den 15 no­vem­ber.

FO­TO: STOCK­HOLM STAD

UTOMHUSBAD. Tre sim­bas­säng­er vid Eg­ge­by Gård kom­mer att byg­gas. Nu be­slu­tas det ock­så hur man ska ta sig till och par­ke­ra vid ba­det.

FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

JÄR­VA­BA­DET. Så här ser pla­nen för väg och par­ke­rings­plats ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.