Sol­cel­ler i Jär­va

Vi i Tensta - - NYHETER -

fJär­va är den sol­cell­stä­tas­te stads­de­len i Sve­ri­ge. Fa­mil­je­bo­stä­der har till­sam­mans med Stock­holms stads pro­jekt Håll­ba­ra Jär­va, Svens­ka Bo­stä­der och Fas­tig­hets­kon­to­ret satt upp to­talt 10 000 kvadrat­me­ter sol­cel­ler på ett 40-tal hus och fy­ra id­rotts­an­lägg­ning­ar i Jär­va.

fSol­cel­ler­na dri­ver bland an­nat den all­män­na be­lys­ning­en i hu­sen och tvätt­stu­gor­na med mil­jö­vän­lig el. Men på som­ma­ren pro­du­ce­rar sol­cel­ler­na för myc­ket el - och nu fun­de­rar Fa­mil­je­bo­stä­der på vad de vill gö­ra med över­skot­tet.

fKäl­la: fa­mil­je­bo­sta­der.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.