Tech Tens­ta

Vi i Tensta - - NYHETER -

fBak­grun­den till Tech­Tens­ta är att ung­do­mar från Jär­va för någ­ra år se­dan fick i upp­drag av stads­led­nings­kon­to­ret att ut­veck­la idéer för hur in­for­ma­tions­och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nik­fö­re­tag i Kis­ta kan fö­ras sam­man med ung­do­mar i Jär­va.

fUn­der 2017 för­verk­li­ga­des ung­doms­kom­mis­sio­nens för­slag ge­nom att mö­tes­plat­sen Tech­Tens­ta öpp­na­de verk­sam­het i stu­dent­hu­set Tens­ta Torn.

fSyf­tet är att öka ung­as in­tres­se för tek­nik, få unga män­ni­skor att upp­täc­ka och in­tres­se­ra sig för den ar­bets­mark­nad in­om tek­nik­om­rå­det samt att sär­skilt väc­ka tek­nik­in­tres­set hos unga kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.