KAOSARTAD BUSSITUATION I BRUNNBY VIK

Vi i Väsby - - Sidan 1 - FOTO: LINDA GREN KÄLLA: SKATTEVERKET

En flick­be­bis i Upp­lands Väs­by får in­te ha Katt som ett av si­na för­namn, be­slu­tar Skatteverket. Till skill­nad från Björn och Ulf ger in­te Katt någ­ra as­so­ci­a­tio­ner som kan för­knip­pas med namn på en män­ni­ska.

Varg, Lo, Björn och Ulf är någ­ra djur­namn som det går fin­fint att dö­pa sitt barn till. Men Katt, det går in­te. Två för­äld­rar i Väs­by ha­de valt fle­ra för­namn till sin dot­ter, men Skatteverket slog ned på ett av dem: Katt. Nu mås­te de skic­ka in en ny an­sö­kan, el­ler över­kla­ga.

– Det är vik­tigt att in­te KATT. Är ett hus­djur, in­te ett lämp­ligt för­namn för ett barn, an­ser Skatteverket. till­de­la bar­nen ku­ri­ö­sa el­ler stö­tan­de för­namn som kan bli en be­last­ning för dem un­der upp­väx­ten, sä­ger hand­läg­ga­ren Philip Mör­ner på Skatteverket. Han skri­ver i av­sla­get: ”Nam­net Katt är in­te ett lämp­ligt för­namn till ett barn. Det an­kny­ter in­te till svenskt för­namns­skick och skul­le kun­na med­fö­ra obe­hag för bä­ra­ren. Katt ger, till skill­nad från ex­em­pel­vis Björn och Ulf, inga as­so­ci­a­tio­ner som kan för­knip­pas med namn på en män­ni­ska. Katt är i lik­het med hund och marsvin en­bart be­näm­ning­ar på hus­djursar­ter.”

– I det svens­ka namn­skic­ket har vi namn från den vil­da fau­nan. Björn och Varg är opro­ble­ma­tis­ka, sä­ger Philip Mör­ner. Hur är det med namn som My­ra och Hum­la? – My­ra kom­mer från eng­els­kan, där det är ett re­la­tivt van­ligt namn. Hum­la tviv­lar jag på att det har gått ige­nom sedan den nya namn­la­gen träd­de i kraft i ju­li 2017. Den är re­strik­tiv vad gäl­ler för­namn.

Fem­ton per­so­ner i Sve­ri­ge he­ter fak­tiskt Katt i för­namn i dag. Men de­ras namn god­kän­des en­ligt den gam­la namn­la­gen från 1982.

Som vux­en går det dock att by­ta till så­da­na här ovan­li­ga­re namn.

– En vux­en per­son får skrift­ligt gö­ra klart att hon el­ler han in­te kän­ner obe­hag vid att he­ta det, sä­ger Philip Mör­ner. Charlotte Årling BJÖRN 61764 per­so­ner ULF 63720 per­so­ner ULV 70 per­so­ner YLVA 10521 per­so­ner TIGER 910 per­so­ner VARG 307 per­so­ner DINO 998 per­so­ner KAMEL 558 per­so­ner ÖRN 260 per­so­ner LO 3577 per­so­ner MY­RA 466 per­so­ner PUMA 64 per­so­ner HUM­LA 117 per­so­ner RÄV 5 per­so­ner KATTIS 41 per­so­ner

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

KRI­TISK. Han­na Bro­berg Jä­rild väx­te upp i Brunnby Vik och hen­nes för­äld­rar bor kvar här. Hon be­skri­ver bus­si­tu­a­tio­nen som stund­tals väl­digt ka­o­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.