Nu sva­rar che­fen på Nav1-kri­ti­ken

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

Mo­de­ra­ter­na vill pa­u­sa verk­sam­he­ten på ung­doms­går­den Nav1 ef­ter stö­ket på gym­na­si­et i höst. Nu sva­rar ung­doms­che­fen på par­ti­ets kri­tik mot den ny­star­ta­de verk­sam­he­ten.

Mo­de­ra­ter­na vill pa­u­sa den ny­star­ta­de ung­doms­går­den Nav1 och ut­re­da dess kopp­ling till ”den öka­de otrygg­he­ten” i cen­tra­la Väs­by. Ung­doms­che­fen RoseMarie Olihn har en helt mot­satt bild av Nav1.

– Att på tre må­na­der ha lyc­kats ska­pa en så­dan här verk­sam­het är unikt, sä­ger hon.

Mo­de­ra­ter­na gjor­de i för­ra vec­kan ett upp­märk­sam­mat ut­spel där de bland an­nat kopp­la­de ihop stö­ket kring Mes­sing­en in­nan jul­lo­vet med ung­doms­går­den Nav1.

Kom­mu­nens ung­doms­chef Ro­se-Marie Olihn ger en mot­satt bild.

– Att på tre må­na­der ha lyc­kats ska­pa en så­dan här verk­sam­het är unikt. Jag blir led­sen och tyc­ker att det är trå­kigt att lä­sa att brå­ken in­nan jul­lo­vet var kopp­la­de till Nav1. De sked­de dag­tid och har ingen­ting med Nav1 att gö­ra. Det här ska­par en oro i stäl­let för trygg­het, sä­ger hon.

Hon vill in­te gå in i den po­li­tis­ka de­bat­ten, men sä­ger att hon in­te kän­ner igen Mo­de­ra­ter­nas be­skriv­ning. – Se­dan vi öpp­na­de har vi fått en otro­ligt po­si­tiv re- spons från ung­do­mar­na. Det är en stäm­ning av väl­vil­lig­het och när­het. Vi har cir­ka 130 be­sö­ka­re per kväll och upp­skatt­nings­vis om­kring 60 sam­tal i vec­kan, där det hand­lar myc­ket om li­vet, häl­sa och väl­må­en­de.

Se­dan Nav1 öpp­na­de har två gym­grup­per, två fys­trä­nings­grup­per och två dans­grup­per star­tats upp för så­väl tje­jer som kil­lar. Tis­dags­kväl­lar ska bli tjej­k­väl­lar med ak­ti­vi­te­ter ut­i­från tje­jer­nas be­hov.

– Vi är ock­så ett nav för att lot­sa ung­do­mar­na till al­la frå­gor i li­vet. Ung­domsmot­tag­ning­en har va­rit här och det är sä­kert 100 ung­do­mar som har fått hjälp med hur man ska be­te sig på en ar­betsin­ter­vju el­ler hur man skaf­far bo­stad. Stu­di­e­tek­nik ska vi in­te glöm­ma, ung­do­mar­na har sut­tit här med si­na mat­te­böc­ker, sä­ger Ro­se-Marie Olihn.

Hon ger en ögon­blicks­bild av en helt van­lig ons­dag:

– I soff­grup­per­na sit­ter det ung­do­mar och spe­lar kort­spel, uno, schack och fy­ra i rad. En tv-skärm vi­sar sport. Det spe­las bil­jard och Fi­fa. En tjej som gil­lar att dan­sa sal­sa står och lär ut dans till en grupp ung­do­mar. I multi­hal­len hål­ler 70 ung­do­mar på med boll­spel. Allt det här på­går sam­ti­digt, och det är lugnt och fint. Dis­kus­sio­ner kan upp­stå, till­läg­ger hon, det är helt na­tur­ligt när många män­ni­skor sam­las. Men då trä­der fri­tids­le­dar­na in.

– Vi är där och mö­ter upp, sä­ger: ”Okej, hur kan vi lö­sa det här?” Och lot­sar dem vi­da­re. Sam­ta­lar. Ing­en ska va­ra rädd för att vi­sa käns­lor, men vi har helt noll­to­le­rans mot bråk. Ung­do­mar­na får in­te brot­tas ens på skoj. Här är det chill, lugnt och vi är schys­ta mot varand­ra. Man ska vå­ga pra­ta med vux­na. Vå­ra fri­tids­le­da­re är su­pe­ren­ga­ge­ra­de och var­ma – och det spri­der sig.

Char­lot­te År­ling

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

ENER­GI. Ro­se-Marie Olihn be­skri­ver Nav1 som ett nav för ung­do­mar att um­gås och lot­sas till ak­ti­vi­te­ter, jobb­sö­kan­de och myc­ket mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.