FÖL­JA REG­LER – EL­LER RÄD­DA LIV?

Christi­an Skep­par, hu­vud­skydds­om­buds­man på At­tun­da brand­kår, är oro­lig ef­ter den sto­ra om­or­ga­ni­sa­tion som kan tvinga brand­män­nen att gö­ra svå­ra val.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Pau­li­ne Cederblad

– Per­so­na­len har va­rit väl­digt oro­li­ga och in­te fått nå­gon in­for­ma­tion. Man har stres­sat fram he­la pro­ces­sen, sä­ger Ro­bert Sartz, ar­bets­platsom­bud.

Det he­la hand­lar om att ut­jäm­na re­sur­ser­na in­om sta­tio­ner­na. Sol­len­tu­na har lik­som Märs­ta ti­di­ga­re haft ett rädd­nings­be­fäl och fy­ra brand­män i tjänst. Väs­by och Jär­fäl­la har haft ett rädd­nings­be­fäl och sex brand­män. Nu ska al­la sta­tio­ner ha fem brand­män.

Men att jäm­na ut re­sur­ser­na gör brand­kå­ren mer sår­bar, me­nar Christi­an Skep­par.

För en rök­dyk­ning krävs fy­ra brand­män och ett be­fäl. Två brand­män krävs för att kö­ra steg­bi­len för att kun­na räd­da per­so­ner på hög­re höjd. Be­man­ning­en räc­ker där­för in­te för att kun­na gö­ra bå­da in­sat­ser­na sam­ti­digt.

– Om det brin­ner i ett hus där vi bå­de mås­te rök­dy­ka och räd­da nå­gon från en bal­kong kom­mer det ba­ra fin­nas en brand­man kvar som kan kö­ra steg­bi­len. Han ställs in­för två val. Att föl­ja reg­ler­na och lå­ta per­so­nen va­ra kvar där up­pe ef­tersom han in­te får kö­ra bi­len en­sam en­ligt brand­kå­rens reg­ler. El­ler att bry­ta mot reg­ler­na och ge­nom­fö­ra rädd­ning­en. Det är fruk­tans­värt ur ett psy­ko­lo­giskt per­spek­tiv att stäl­las in­för det, sä­ger Christi­an Skep­par.

Ti­di­ga­re när det in­te fun­nits be­man­ning för höjd­for­don i Märs­ta och Sol­len­tu­na har Jär­fäl­la och Upp­lands Väs­by kun­nat hjäl­pa till. Men nu finns in­te ett kom­plett team på nå­gon sta­tion.

För­u­tom att svå­ra­re val läggs på per­so­na­len, ris­ke­rar in­sat­ser­na drab­bas, me­nar Christi­an Skep­par.

– All­ting byg­ger på att vi är ett tätt sam­man­svet­sat team och är va­na att job­ba ihop.

Mar­tin Öhrstedt, pro­duk- ti­ons­chef på At­tun­da, be­rät­tar att en an­led­ning till för­änd­ring­en är att man på sta­tio­ner­na med läg­re be­man­ning in­te kan av­sät­ta en per­son för att kö­ra ett följ­for­don vid ex­em­pel­vis tra­fi­ko­lyc­kor.

An­led­ning­en till att man in­te kan läg­ga till per­so­nal i Sol­len­tu­na och Märs­ta ut­an att ta från and­ra sta­tio­ner är eko­no­min.

– Det är egent­li­gen kom­mu­ner­na som be­stäm­mer bud­ge­ten. Och det finns in­te ut­rym­me i den.

Sam­ti­digt har han för­stå­el­se för oron per­so­na­len kän­ner.

– Per­so­na­len som kom­mer till plat­sen får väl­ja om man ska kö­ra en höjd­rädd­ning el­ler liv­rädd­ning. Det är ty­värr en kon­se­kvens. Där­för är vi­da­re­ut­bild­ning av per­so­na­len är jät­te­vik­tig och nå­got vi kom­mer att fort­sät­ta job­ba med, sä­ker Mar­tin Öhrstedt.

”Vi vill att man skul­le läg­ga till re­sur­ser istäl­let för att flyt­ta runt dem.”

FO­TO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

FO­TO: PAU­LI­NE CEDERBLAD

OM­BUD. Christi­an Skep­par, hu­vud­skydds­om­bud, är kri­tisk till för­änd­ring­en in­om or­ga­ni­sa­tio­nen.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

AT­TUN­DA. En om­or­ga­ni­sa­tion har trätt i kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.