Böc­ker­na för tunga för bib­li­o­te­ket

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

Upp­lands Väs­by bib­li­o­tek kan in­te ha al­la si­na böc­ker fram­me och pla­ce­ra­de i hyl­lor – för gol­vet hål­ler in­te för tyng­den. Nu le­tar kom­mu­nen ef­ter nya lo­ka­ler som pal­lar tryc­ket.

Att pla­ce­ra bib­li­o­te­ket i Mes­sing­en var tänkt som en pro­vi­so­risk lös­ning, som har va­rit verk­lig­het i över fem år.

– På fle­ra sätt har det­ta bli­vit en omtyckt plats, det är myc­ket rö­rel­se och lig­ger nä­ra sta­tio­nen, sä­ger kom- mu­nal­rå­det Mathias Boh­man (S).

Men det finns en myc­ket up­pen­bar nack­del.

– Lit­te­ra­tu­ren får in­te plats, sä­ger Mathias Boh­man.

– Plats får den, men gol­ven or­kar in­te med den, till­läg­ger Ann-Christin Jytt­ner (S), vice ord­fö­ran­de i kul­turoch fri­tids­nämn­den. Lo­ka­len är in­te byggd för att kla­ra tyng­den från al­la böc­ker, så en hel del mås­te för­va­ras un­danstop­pa­de i ma­ga­sin. Dess­utom är stu­di­ey­tor­na för små och Väs­by nya gym­na­si­um, som lig­ger i sam­ma bygg­nad, vän­tas växa och be­hö­va stör­re lo­ka­ler. I de­cem­ber fick kom­mun­sty­rel­sen och kul­tur- och fri­tids­nämn­den där­för i upp­drag att ut­re­da en fram­ti­da lo­ka­li­se­ring och ut­form­ning av bib­li­o­teks­verk­sam­he­ten.

Pro­jek­tet kom­mer att ta tid, och häng­er ihop med and­ra kom­man­de byg­gen: ett nytt kom­mun­hus, Op­ti­mus­om­rå­det, Väs­by en­tré, det gam­la med­bor­gar­hu­set.

– Vi kän­ner ett an­svar för att tän­ka rätt, sä­ger Mathias Boh­man och tilläg­ger att det in­te är po­li­ti­ker­nas upp­gift att gis­sa var bib­li­o­te­ket ska lig­ga.

Men: det bör lig­ga kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra och centralt, och ta rol­len som ”com­mu­ni­ty center” – ett själv­klart nav där med­bor­gar­na kan ha kon­takt med kom­mu­nen.

– Väs­by en­tré och det gam­la med­bor­gar­hu­set är ex­em­pel på jät­te­bra lä­gen som kun­de fun­ge­ra, sä­ger han.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

TUNGT. Böc­ker­na väger för myc­ket för golv­kon­struk­tio­nen, så många mås­te för­va­ras i ma­ga­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.