Trist med hal­tan­de ta­bell

Söd­ra al­let­tan har ett stö­ran­de knas i spelsche­mat. På sön­dag spe­lar Kristi­an­stad, Val­bo och Hud­dinge si­na elf­te mat­cher, me­dan HC Da­len spe­lar sin blott åt­ton­de.

Vi i Väsby - - Sport -

Hal­tan­de ta­bel­len är in­te ovan­ligt. Djupt i se­ri­e­sy­ste­met är det sna­ra­re re­gel än un­dan­tag att ta­bel­ler spre­tar. Men på hoc­key­et­tans elit­ni­vå? Bra är det in­te!

Or­sa­ken är re­sor. Vi tyc­ker synd om Väs­by när de åker buss i sex tim­mar till Kal­linge och Kri­stan­stad, men lägg på en och en halv tim­me så be­skri­ver det ti­den det tar Val­bo att re­sa till nämn­da hoc­key­kon­kur­ren­ter. Gäv­le­för­e­ning­en har vid två till­fäl­len löst det med två mat­cher sam­ma helg. Allt­så på sam­ma sätt som spelsche­mat i nor­ra al­let­tan ser ut var­je sä­song. För ett år se­dan spe­la­de Väs­by lör­dag-sön­dag mot la­gen från i Norr­bot­ten. Även på hem­mais.

I söd­ra al­let­tan har det bli­vit ett misch­masch, där­av en ta­bell där la­gen just nu spe­lat mel­lan sju och tio mat­cher. HC Da­len kom­mer näs­tan ta sig ifatt när la­get på en ”ro­ad­trip” mö­ter Val­bo och Hu­diksvall den 2 re­spek­ti­ve 4 feb­ru­a­ri.

Gång­na vec­kan har re­pre­sen­tan­ter från hoc­key­et­tans fy­ra grundse­ri­er träf­fats. De ska ha ta­lat om ett nytt se­ri­e­upp­lägg. Giss­nings­vis fanns det 47 idéer, allt­så li­ka många som det finns lag på se­ri­e­ni­vån.

I när­tid hand­lar det lo­kalt om Vil­da Väs­bys möj­lig­het att nå play off ef­ter al­let­tans grundse­rie. Det är rik­tigt in­tres­sant att se hur då­li­ga be­slut straf­fas och fi­na presta­tio­ner be­lö­nas på den här spet­sa­de di­vi­sion 1-ni­vån.

Väs­by gör det bra, är med i stri­den, men förmår hit­tills in­te över­ras­ka på sam­ma sätt som vid den­na tid­punkt 2017. Det finns en lätt för­kla­ring. Han spe­lar nu­me­ra i Alm­tu­na och he­ter Fred­rik Forsberg. Forsberg gjor­de 17 mål i al­let­tan 2017.

Den el­ler de Väs­by­spe­la­re med am­bi­tion att tan­ge­ra el­ler bräc­ka den målskör­den har nio mat­cher på sig.

Giss­nings­vis fanns det 47 idéer, allt­så li­ka många som det finns lag på se­ri­e­ni­vån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.