Lag­kap­te­nen tror på play off i mars

Med hälf­ten av de 18 mat­cher­na spe­la­de i söd­ra al­let­tan stri­der Väs­by Hoc­key om de sista bil­jet­ter­na till play off. Lag­kap­te­nen Mar­tin Lundberg tyc­ker att det finns mer att få ut av trup­pen.

Vi i Väsby - - Sport -

Nio po­äng på li­ka många mat­cher är Väs­bys fa­cit hit­tills.

Lag­kap­te­nen Mar­tin Lundberg, 27, tyc­ker att det är i un­der­kant och att la­get ”bju­dit på för myc­ket”.

– Det har va­rit all­de­les för myc­ket upp och ner i vå­ra presta­tio­ner. Li­te val­pigt. Vi bor­de haft någ­ra po­äng till.

Han dö­mer ba­ra ut in­sat­ser­na mot Vim­mer­by och Kristi­an­stad som rik­ti­ga djup­dyk­ning­ar, an­nars ser han onö­digt tap­pa­de po­äng mot ex­em­pel­vis Hud­dinge (3–2 blev 3–6 sista tre mi­nu­ter­na, reds an­märk­ning) och se­nast mot Kal­linge-Ron­ne­by, där Väs­by ha­de till­räck­ligt med chan­ser för att vin­na un­der or­di­na­rie tid.

– In­sat­sen mot Kal­linge var ett steg i rätt rikt­ning, det är den ni­vå­höj­ning­en vi be­hö­ver gö­ra. Vi skul­le haft tre po­äng med oss hem.

– Vi be­hö­ver bli nog­gran­na­re, mer kon­se­kven­ta och spe­la smar­ta­re, fort­sät­ter ”Mar­re”, som upp­le­ver att Väs­by ska­par till­räck­ligt många chan­ser för att gö­ra fler mål. Ef­ter mat­chen mot Kal­ling­eRon­ne­by gick Väs­by på nio da­gars spel­le­dig­het. Det ses som bå­de för­del­ak­tigt och ne­ga­tivt – spe­la­re vill be­hål- la match­pul­sen. Mar­tin Lundberg tve­kar ett ögon­blick, in­nan han väl­jer att se le­dig­he­ten som po­si­tiv.

– Vi har haft ett tätt spelsche­ma, då är det svårt att trä­na bra. Det får vi gö­ra nu. Som spe­la­re tyc­ker man än­då att mat­cher är ro­li­gast.

Vem trod­de an­nat? För­ra sä­song­en räck­te 19 po­äng för Ka­lix att gå till play off, i söd­ra al­let­tan tog då Bor­länge sista play off-plat­sen med 21 po­äng. Väs­bys lag­kap­ten strun­tar ma­te­ma­ti­ken och vid­hål­ler trup­pens in­ter­na mål in­för star­ten av söd­ra al­let­tan.

– Vårt mål är att bli fy­ra, det är fort­fa­ran­de re­a­lis­tiskt. Jag tyc­ker att vi är bätt­re än ett gäng av la­gen. Gnug­gar vi på ska det vän­da och bli fler po­äng un­der se­ri­ens and­ra hal­va. I viss mån kom­mer det an på ho­nom och någ­ra and­ra ”ve­te­ra­ner” att bi­dra till lyf­tet. Christoffer Goz­zi, Fred­rik Falk, Li­nus Pell­folk, Jo­han Sel­ler­strand, Jo­el Öst­man och Lundberg, har svag plus/mi­nus-sta­tistik.

– Sant. Jag är miss­nöjd med an­ta­let of­fen­si­va po­äng, det mås­te bli bätt­re, sä­ger Mar­tin Lundberg.

Jon­ny An­ders­son

FO­TO: JO­HAN BOREHED

VILL UPP­ÅT. Får Mar­tin Lundberg som han vill blir det mer ju­bel un­der and­ra hal­van av al­let­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.