”Sil­ver-Sara” spred in­spi­ra­tion hos SWFRK

Vi i Väsby - - Sport - FO­TO: TO­VE NODEMAR An­ders Ekström

Sto­ra Wäs­by Fält­ritt­klubb fick härom­vec­kan trä­ning och in­spi­ra­tion från världs­e­li­ten. Sara Al­gots­son Ost­holt, med OS-sil­ver på cv:et, var på plats hos klub­ben för att de­la med sig av si­na kun­ska­per.

SWFRK har som mång­å­rig tra­di­tion att bju­da in oli­ka gäst­trä­na­re. Un­der fram­för allt årets mör­ka­re må­na­der li­var fält­ritt­klub­ben upp stäm­ning­en med att er­bju­da si­na med­lem­mar en trä­nings­helg för att för­kov­ra sig in­om fält­täv­lan. Häromå­ret kom till ex­em­pel An­na Nils­son till Sto­ra Wäs­by.

I år var det Sara Al­gots­son Ost­holts tur. Den 43-åri­ga små­länds­kan har fle­ra SM-guld i ba­ga­get och även ett OS-sil­ver från 2012 i London, där­av smek­nam­net ”Sil­ver-Sara”. Hon är en av lan­dets främs­ta fält­täv­lans­ryt­ta­re.

Må­let för trä­nings­hel­gen i Väs­by var främst att få in­spi­ra­tion och nya kun­ska­per.

– Vi har väl­digt duk­ti­ga trä­na­re i klub­ben men det är all­tid bra att få in­spi­ra­tion, kun­ska­per och er­fa­ren­he­ter från an­nat håll ock­så. Det är ex­tra bra just den­na års­tid, be­rät­tar Ma­ri­an­ne Pers­son som är en av två gren­le­da­re för fält­täv­lan i SWFRK och en av ar­ran­gö­rer­na bakom hel­gen. På lör­da­gen var det trä­ning och då främst i form av mark­ar­be­te. Ar­be­te över bom­mar och lå­ga hin­der. Sam­ma dag gjor­de Al­gots­son Ost­holt även en lä­ro­rik fö­re­läs­ning.

– Den var väl­digt upp­skat­tad. Hon

”Det är all­tid mo­ti­ve­ran­de att träf­fa en eli­tryt­ta­re, bå­de för spet­sen och bred­den.”

de­la­de verk­li­gen med sig av sitt liv kring hen­nes me­doch mot­gång­ar och histo­rik, fort­sät­ter Ma­ri­an­ne. Da­gen ef­ter var det hopp­trä­ning he­la da­gen. SWFRK höll även en träff för ny­bör­ja­re in­om fält­täv­lan sam­ti­digt. I stort sett al­la med­lem­mar som vil­le trä­na med Sara un­der hel­gen – fick gö­ra det.

– Det var ett stort in­tres­se och vi al­la tyc­ker det var jät­telyc­kat. Sara tyck­te det var kul och välar­ran­ge­rat, och hon kom­mer gär­na igen. Hon tyck­te det var ex­tra kul att

trä­na vå­ra pon­nys. Vad ger det­ta för klub­ben och era med­lem­mar? – Att ta del av hen­nes råd och se­dan job­ba vi­da­re med des­sa i min­net. Det är all­tid mo­ti­ve­ran­de för al­la att träf­fa en eli­tryt­ta­re, bå­de för spet­sen och bred­den. En så­dan här helg ger nå­got för al­la.

HELHELG. Sara Al­gots­son Ost­holt var ny­li­gen en helg i Sto­ra Wäs­by och in­stru­e­ra­de och lär­de ut fält­täv­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.