XC40 ring­ar in mål­grup­pen

Med nya XC40 sik­tar Vol­vo mot väl­be­ställ­da yng­re stads­bor värl­den över. Re­sul­ta­tet har bli­vit en bil med egen­ska­per som sä­kert kom­mer att till­ta­la des­sa, men även många äld­re i Sve­ri­ges gles­bygd. Vi har åkt till Spa­ni­en för att prov­kö­ra!

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

VOL­VO XC40 PROVKÖRD. Mo­del­len rik­tar sig mot väl­be­ställ­da yng­re stads­bor – som kan tän­ka sig att de­la bi­len med vän­ner. dens bäs­ta och ver­kar passa oli­ka kropps­ty­per. Fif­fi­ga, rym­li­ga fack och pap­pers­korg i mitt­kon­so­len är upp­skat­tat.

Även i bak­sä­tet är det rym­ligt och luf­tigt, i al­la fall så länge man nö­jer sig med att sit­ta två där. Hög sitt­höjd ger skön ben­ställ­ning för full­vux­na och tak­höj­den räc­ker gott för mig som är 180 cm lång. Ba­ga­geut­rym­met är prak­tiskt låd­for­mat och rym­mer som minst 460 li­ter. Last­gol­vet är dub­belt och det öv­re gol­vet går att vi­ka upp så det stöt­tar väs­kor el­ler mat­kas­sar man pla­ce­rar där.

På de sma­la, sling­ran­de bergs­vä­gar­na norr om Sit­ges trivs den nya Vol­von ut­märkt. Helt klart är XC40 be­hän­di­ga­re att han­te­ra och li­te ro­li­ga­re att kö­ra än sin stör­re och tyng­re ku­sin XC60. Där­e­mot av­slö­jar ett par­ti med li­te gröv­re as­falt att bul­ler­dämp­ning­en in­te är i rik­tigt sam­ma klass. Mo­to­rer, väx­ellå­dor och fyr­hjuls­drift­sy­stem är över­flyt­ta­de från de stör­re Volvo­su­var­na.

In­för som­ma­ren 2018 kom­mer fler mo­to­ral­ter­na­tiv. Då får vi bland an­nat mö­ta in­stegs­mo­del­len T3 med tre­cy­lind­rig mo­tor på 156 hk, enbart fram­hjuls­drift samt en prislapp strax un­der 300 000 kro­nor.

Se­na­re ska det även kom­ma hy­brid­ver­sio­ner och så små­ning­om ock­så en helt el­dri­ven ver­sion. Den sist­nämn­da, kans­ke mest in­tres­san­ta, lär dock in­te dy­ka upp för­rän un­der år 2019.

Jäm­fört med kon­kur­ren­ter­na är XC40 den mo­der­nas­te bi­len i klas­sen just nu. Ing­en an­nan har au­tobroms för äl­gar och ing­en an­nan ger möj­lig­het att få va­ror le­ve­re­ra­de di­rekt i ba­ga­geut­rym­met på bi­len. XC40 blir ock­så först på mark­na­den med fi­nes­sen att man kan de­la den med vän­ner och be­kan­ta med hjälp av elektro­nis­ka nycklar.

Sä­ker­he­ten och upp­kopp­lings­möj­lig­he­ter­na lyf­ter den över mäng­den och till­ta­lar mål­grup­pen yng­re, väl­be­ställ­da och upp­kopp­la­de stor­stads­bor.

Utrym­me­na, den go­da mark­fri­gång­en, de smar­ta var­dags­lös­ning­ar­na, de skö­na sto­lar­na och fi­na kö­re­gen­ska­per­na lär till­ta­la de fles­ta. Tom­my Wahl­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.