N

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

ya Vol­vo XC40 är lätt­körd i stads­tra­fik. Bi­len är re­jält hög­byggd, mark­fri­gång­en är över 20 cen­ti­me­ter, och som fö­ra­re har man god över­blick för det mesta. Pro­blem upp­står dock när man ska för­sö­ka by­ta fil och tit­tar snett bak­åt över ax­eln. C-stol­par­na är grova och döl­jer det mesta av vad som hän­der snett bakom bi­len.

Förarmil­jön känns igen från de stör­re Vol­vo-bi­lar­na och fun­ge­rar ut­märkt. Sen­sus­sy­ste­mets pek­skärm har fått ny in­ram­ning men är ty­värr li­ka pil­lig att an­vän­da som ti­di­ga­re.

När man står still i Bar­ce­lo­nas kö­er är det inga pro­blem att sve­pa, scrol­la och tryc­ka, men det är be­tyd­ligt be­svär­li­ga­re i fart.

Fram­sto­lar­na till­hör mark­na-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.