Grä­ver lands­ting­et mån­ne sin egen grav?

Vi i Väsby - - Insändare -

NÄRAKUTEN LÖWET. Har va­rit i het­luf­ten de se­nas­te åren.

Hur kan man ens kom­ma på tan­ken att flyt­ta en myc­ket väl fun­ge­ran­de vård­in­rätt­ning med kun­nig och en­ga­ge­rad per­so­nal? Lands­ting­ets sto­ra pro­blem är ju att för­må­gan att at­tra­he­ra per­so­nal till si­na oli­ka vård­in­rätt­ning­ar är i det när­mas­te obe­fint­lig.

Oför­måga att upp­rät­ta re­a­lis­tis­ka kal­ky­ler är ett an­nat stort pro­blem in­om Lands­ting­et. Sjuk­hu­set i Sol­len­tu­na fick en prislapp på 1,2 mil­jar­der. Re­dan nu mås­te yt­ter­li­ga­re 350 mil­jo­ner skju­tas till. Många kro­nor kan spa­ras om Löwet får fort­sät­ta att va­ra nära­kut!

Det ta­las myc­ket om mil­jö bland po­li­ti­ker­na men kans­ke ba­ra när det pas­sar det eg­na syf­tet. Sol­len­tu­na Sjuk­hus lig­ger i den ab­so­lu­ta yt­ter­kan­ten av ett upp­tag­nings­om­rå­de och det är där­för helt själv­skri­vet att pa­ti­ent- och ar­bets­re­sor kom­mer att öka ut­släp­pet av kol­di­ox­id och and­ra mil­jö­far­li­ga äm­nen från bi­lar­nas av­ga­ser. Vad gäl­ler par­ke­ring tror jag knap­past att det kan bli enkla­re att par­ke­ra bi­len i Sol­len­tu­na än vad som är fal­let vid Löwet, där det dess­utom finns ett väl­fun­ge­ran­de apo­tek.

Har den vän­ta­de be­folk­nings­ök­ning­en in­om oli­ka geo­gra­fis­ka om­rå­den haft en in­ver­kan på va­let av lo­ka­li­se­ring av Närakuten? En av grun­dor­sa­ker­na till eta­ble­ring­en av nya nära­ku­ter var att av­las­ta de sto­ra akut­sjuk­hu­sen. Vil­ken pla­ce­ring av närakuten ger störst ef­fekt när det gäl­ler av­last­ning av sto­ra­ku­ter­na? Sva­ret kan ba­ra bli Löwet.

När det blir dags att even­tu­ellt flyt­ta Löwets nära­kut till Sol­len­tu­na så har den sto­ra val­da­gen pas­se­rat och det kan då va­ra nya vin­dar och kvas­tar som re­ge­rar. Kan man ute­slu­ta val­tak­tis­ka fun­de­ring­ar när det gäl­ler den slut­li­ga pla­ce­ring­en av Löwets nära­kut?

Det vo­re myc­ket önsk­värt om Bert Karls­sons be­skriv­ning av po­li­ti­ker kom på skam. Han an­vän­der kro­ko­di­len som lik­nel­se på en po­li­ti­ker: stor mun men inga öron. Låt in­te Bert få rätt – lyss­na på och med dem som be­rörs av Löwets flytt till Sol­len­tu­na. Jan Carls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.