Vålds­brott i Väs­by mins­kar märk­bart

Väs­by upp­levs som otryggt. Men om­fat­tan­de sta­tistik från po­li­sen vi­sar att hot- och vålds­brot­ten fak­tiskt mins­kar. – Trygg­het är en känsla, den går in­te att för­hand­la ned. Men fak­ta är att det be­gås fär­re brott. Det är vik­tigt att Väs­by­bor­na får ve­ta det,

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Charlotte Årling charlotte.ar­ling@di­rekt­press.se

Sam­ti­digt som den upp­lev­da otrygg­he­ten i Väs­by ökar, vi­sar ny sta­tistik att vålds­brot­ten i kom- mu­nen mins­kar. “Vi ser en märk­bar för­änd­ring”, sä­ger po­lis Ma­lin Sundström.

Vålds­brot­ten går ned i kom­mu­nen

I den se­nas­te med­bor­gar­un­der­sök­ning­en ger Väs­by­bor­na trygg­he­ten i kom­mu­nen be­ty­get 44 på ska­lan 0–100. En gans­ka låg siff­ra som in­di­ke­rar att Väs­by­bor­na in­te kän­ner sig säk­ra när de rör sig ute på ga­tor­na.

Den­na bild av ett otryggt Väs­by är det dags att änd­ra på, tyc­ker kom­mun­po­lis Ma­lin Sundström och kom­mun­di­rek­tör Hil­le­vi Eng­ström. Färsk sta­tistik som po­li­sen har ta­git fram vi­sar näm­li­gen att vålds­brot­ten, såsom miss­han­del och hot, går ned. Brotts­före­byg­gan­de rå­det (Brå) spår att de kom­mer fort­sät­ta mins­ka un­der 2018.

– Väs­by­bor­na mås­te få ve­ta hur det verk­li­gen är. In­te ba­ra lu­ta sig mot en känsla som ba­ra är en känsla. Sta­tisti­ken vi­sar att man är re­la­tivt sä­ker på Väs­bys ga­tor. Myc­ket säk­ra­re än vad folk upp­ger att de kän­ner sig, sä­ger Ma­lin Sundström.

– Upp­levd otrygg­het föds of­ta och späs på av det man lä­ser i me­dia. Men de som upp­le­ver otrygg­het är så­da­na som i stor ut­sträck­ning in­te själ­va ut­sätts för vålds­brott. Vi ska in­te skön­må­la, men vi ska va­ra trans­pa­ren­ta och be­rät­ta för med­bor­gar­na hur det fak­tiskt ser ut, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Hil­le­vi Eng­ström. Och det är en po­si­tiv bild. – Vi ser en märk­bar för­änd­ring. Brotts­lig­he­ten har gått ned, sä­ger Ma­lin Sundström.

Sta­tisti­ken som po­li­sen har ta­git fram gäl­ler kom­mu­nens mest brotts­ut­sat­ta de­lar, Smed­by och cen­tra­la Väs­by, och in­klu­de­rar bland an­nat miss­han­del, rån, våld­täkt, för­sök till mord/dråp och ola­ga hot. Från 311 an­mäl­da brott år 2016, gick an­ta­let ned till 266 brott år 2017. En­ligt Brå:s prognos kom­mer årets siff­ra bli 244.

– Min upp­le­vel­se har va­rit att brot­ten har mins­kat i Väs­by. Den käns­lan stäm­de. Och vi job­bar för att 2018 kom­mer att bli än­nu bätt­re än Brå:s prognos, sä­ger Ma­lin Sundström.

”Min upp­le­vel­se har va­rit att brot­ten har mins­kat i Väs­by. Den käns­lan stäm­de.”

KÄLLA: STATISTISKA CENTRALBYRÅNS MEDBORGARUNDERSÖKNINGAR

Ut­går från frå­gor­na: ”Hur ser du på hur tryggt och sä­kert du kan vis­tas ut­om­hus på kväl­lar och nät­ter?”, ”Hur ser du på hur trygg och sä­ker du kan kän­na dig mot hot, rån och miss­han­del?” och ”Hur ser du på hur trygg och sä­ker du kan kän­na dig mot in­brott i hem­met?”.

TRYG­GA­RE. Det be­gås fär­re brott i Väs­by. Det­ta är vik­tigt för Sundström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.