Fö­re­slår un­der­sök­ning av forn­borg

Vi i Väsby - - Sidan 1 - kom från Mä­la­ren. Men sär­skilt myc­ket mer än så är in­te känt om Ver­ka forn­borg. En Väs­by­bo har nu skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag till kom­mu­nen om att med­ver­ka till en ar­ke­o­lo­gisk un­der­sök­ning av det­ta forn­min­ne. ”Forn­bor­gen är okänd för dom fles­ta i Upp

Run­sa forn­borg har ge­nom­gått fle­ra ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar. Men Ver­ka forn­borg, ba­ra någ­ra kilo­me­ter där­i­från, har ald­rig un­der­sökts. Nu fö­re­slår en vet­gi­rig Väs­by­bo att kom­mu­nen ska med­ver­ka till en ar­ke­o­lo­gisk un­der­sök­ning av den.

Run­sa forn­borg, på Run­sa­halvön, gräv­des ut förs­ta gång­en 1902 un­der med­ver­kan av då­va­ran­de kron­prins Gustaf Adolf. Fler ar­ke­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar har ge­nom­förts se­dan dess, bland an­nat ål­ders­da­te­ring ge­nom me­to­den C-14. Ned-

an­för bor­gen lig­ger en av Sve­ri­ges störs­ta skepps­sätt­ning­ar och ett tret­ti­o­tal gra- var.

Någ­ra kilo­me­ter syd­ost om Run­sa, där Ver­ka­ån myn­nar i Ox­un­da­sjön, lig­ger Ver­ka forn­borg högt be­lä­get på en kul­le. Till skill­nad mot Run­sa har Ver­ka forn­borg ald­rig bli­vit un­der­sökt el­ler när­ma­re da­te­rad. En­ligt Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet, som ka­ta­lo­gi­se­rar al­la forn­min­nen i Sve­ri­ge, är Ver­ka forn­borg från sten­ål­dern, brons­ål­dern el­ler järn­ål­dern. Det var tro­li­gen en be­fäst­nings­an­lägg­ning som skyd­da­de mot fi­en­der som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.