Väs­bys Bäs­ta by­ter si­da

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Charlotte Årling charlotte.ar­ling@di­rekt­press.se

Ska­pa ett fri­lufts­cent­rum av Kai­ro kon­fe­rens, fö­re­slår Li­be­ra­ler­na. Nu kor­sar par­ti­et Väs­bys Bäs­ta block­grän­sen och lo­var att ar­be­ta för att för­sla­get ska bli verk­lig­het.

Den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten lägger mil­jon­tals kro­nor på pro­jek­tet Väs­by fri­lufts­om­rå­de i Kai­ro-Sätt­ra. En­tré­er, skylt­ning, hin­der­ba­na och om­kläd­nings­rum vid Run­by­spå­ret och myc­ket mer.

I för­ra veckan fö­reslog Li­be­ra­ler­na, som sit­ter i op­po­si­tion, att Kai­ro fest- och kon­fe­rens­an­lägg­ning ska ut­veck­las till ett fri­lufts­cent­rum för att kun­na nytt­ja Kai­ro året runt.

Väs­bys Bäs­ta går nu över block­grän­sen och stäl­ler sig bakom Li­be­ra­ler­nas för­slag.

– Kai­ro blir mer ett åretrunt­om­rå­de och möj­lig­he­ter­na till spon­ta­na id­rott­s­och fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter ökar. Nu är det myc­ket ak­ti­vi­tet där på som­ma­ren, men det skul­le kun­na bli myc­ket mer på vin­tern. Vi har gans­ka många ytor i kom­mu­nen som nytt­jas gans­ka li­te. Hel­las­går­den i Nac­ka åker folk till än­da från Nor­rort för att det är så fint, sä­ger Andrea Möl­ler­berg, idrotts- och frisk­vårds­po­li­tisk ta­les­per­son för Väs­bys bäs­ta. Ni sit­ter ju i ma­jo­ri­te­ten. Kroc­kar in­te det­ta med pla­ner­na för pro­jek­tet Väs­by fri­lufts­om­rå­de?

– Man skul­le kun­na få in det­ta i pro­jek­tet, men det vo­re en seg pro­cess. Det här är en enkla­re och mer spe­ci­fik frå­ge­ställ­ning som är lät­ta­re för vå­ra med­bor­ga­re att sät­ta sig in i. Det är bra om det kan dri­vas se­pa­rat, då kan det gå snab­ba­re att ge­nom­fö­ra. Men Väs­by fri­lufts­om­rå­de in­ne­hål­ler fle­ra små, kon­kre­ta pro­jekt, som ba­stu och hin­der­ba­na.

– De tar in­te ut varand­ra. Al­la de här sa­ker­na går i rätt rikt­ning, att ska­pa möj­lig­he­ter för Väs­bys med­bor­ga­re. Så ni kom­mer att bi­fal­la för­sla­get?

– Ab­so­lut. Ska man va­ra med och på­ver­ka så ska man sit­ta i ma­jo­ri­te­ten som vi gör. Vi vill ba­ra ar­be­ta för Väs­bys med­bor­ga­re, oav­sett om det är rö­da el­ler blå som styr. Nu är bud­ge­ten lagd, så det blir kanske till näs­ta bud­get­pe­ri­od. Vi ska job­ba för att spa­den ska ned i jor­den så snabbt som möj­ligt.

Ei­la Brom­me (L) blir glad över att få hö­ra att VB stöd­jer hen­nes och Mar­ga­re­ta Ha­marks (L) för­slag.

– Jag hop­pas att al­la and­ra ock­så gör det, för det är ett jät­te­bra för­slag och vi har fått väl­digt po­si­ti­va kom­men­ta­rer, sä­ger hon.

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

ÅRETRUNT. Kai­ro ska loc­ka folk även på vin­tern, tyc­ker Li­be­ra­ler­na – och Väs­bys bäs­ta.

KON­FE­RENS. ”Då Kai­ro­an­lägg­ning­en bygg­des var tan­ken att det skul­le va­ra en kon­fe­rens­an­lägg­ning, men den fun­ge­rar in­te nå­got vi­da­re som så­dan i dag”, fö­re­slår Mar­ga­re­ta Ha­mark (L) och Ei­la Brom­me (L).

FRILUFT. Andrea Möl­ler­bergs par­ti Väs­bys bäs­ta stäl­ler sig bakom Li­be­ra­ler­nas för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.