Väns­ter­par­ti­et satsar på jäm­ställd­het

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

Mil­jö­par­ti­et vill in­te ha mer flyg­bul­ler över Väs­by. Det vill in­te op­po­si­tions­rå­det Os­kar We­in­mar (M) hel­ler, men han tyc­ker att Mil­jö­par­ti­et ger dubb­la bud­skap.

– Det är Mil­jö­par­ti­et som dri­ver på ned­lägg­ning­en av Brom­ma flyg­plats, vil­ket kom­mer att öka in­flyg­ning­en till Ar­lan­da, sä­ger han.

– Du kan gär­na frå­ga var­för Mil­jö­par­ti­et lägger sten på bör­da. Hur kom­mer det sig att de vill läg­ga ned Brom­ma flyg­plats? Det är de som dri­ver på ned­lägg­ning­en av den, vil­ket kom­mer att öka in­flyg­ning­en till Ar­lan­da. De ta­lar med klu­ven tunga, sä­ger Os­kar We­in­mar (M), op­po­si­tions­råd i Väs­by.

Han är, till skill­nad mot Mil­jö­par­ti­et, in­te emot ökat fly­gan­de i sig.

– Vi är emot ut­släpp, men in­te fly­gan­de. Vi be­hö­ver go­da för­bin­del­ser in­om Sve­ri­ge och gente­mot övriga värl­den. In­ne­bär in­te ökat fly­gan­de öka­de ut­släpp? – Tit­ta på bil­tra­fi­ken, med eta­nol-, el- och hy­brid­bi­lar. Den ut­veck­ling­en har lett till mind­re bul­ler och mind­re ut­släpp.

Där­e­mot är han kri­tisk mot pla­ce­ring­en de två nya land­nings­ba­nor­na som Swe­da­via fö­re­slår ska byg­gas på Ar­lan­da, med in­flyg­ning rakt över kom­mu­nen.

– Jag är yt­terst skep­tisk mot att det ska bull­ra än­nu mer över Väs­by. Så som Väs­by har be­hand­lats ge­nom åren är in­te ac­cep­ta­belt. Som med kur­vad in­flyg­ning som in­te in­för­des, och Väs­by fick ta smäl­len igen, sä­ger han.

Charlotte Årling

FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

MOT UT­SLÄPP. Os­kar We­in­mar (M) är emot ut­släpp men in­te fly­gan­de. Sam­ti­digt är han ”yt­terst skep­tisk” mot än­nu mer bul­ler över Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.