Mind­ful­ness på E4

Vi i Väsby - - Hej Väsby - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rekt­press.se Reporter

Jag tyc­ker om när sa­ker går snabbt. Det pas­sar bra ihop med mitt yr­kes­val och min fri­tid där det of­tast hän­der myc­ket.

Ett slags bi­ef­fekt av det här är att mitt tå­la­mod kan va­ra rätt be­grän­sat när det går lång­samt. Det är en rätt då­lig kom­bi­na­tion med snöo­vä­der. Allt med det här vädret är en pröv­ning för mitt tå­la­mod ef­tersom det mesta går lång­sam­ma­re.

Höj­den av pröv­ning­ar in­träf­fa­de i veckan på väg till re­dak­tio­nen. Jag hann in­te ens kom­ma på E4 på väg mot Upp­lands Väs­by in­nan det var to­talt tvär­stopp. På en halv­tim­me tog jag mig un­ge­fär fem me­ter. Förs­ta halv­tim­men var jag väl­digt fru­stre­rad. Suc­ka­de och stån­ka­de över att jag att skul­le bli för­se­nad.

Ef­ter 30 mi­nu­ters ils­ka in­såg jag att jag in­te kun­de gö­ra ett skvatt. Det gjor­de ing­en skill­nad hur upp­rörd jag var.

Och jag blev plöts­ligt lugn. Jag sat­te på mu­sik, ring­de upp min sys­ter och småpra­ta­de med hen­ne. Det var kallt och trå­kigt. Men fru­stra­tio­nen var som bort­blåst.

Det finns mäng­der av själv­hjälps­böc­ker, ap­par och ljud­böc­ker om mind­ful­ness. Jag är sä­ker på att ing­en av dem kan mä­ta sig med en 2,5 tim­mes ex­press­kurs på E4.

Vi är al­la li­ka ute­läm­na­de till väd­rets mak­ter just nu. Det en­da vi kan gö­ra är att bli bätt­re på att fin­na oss i det.

Ef­ter 30 mi­nu­ters ils­ka in­såg jag att jag in­te kun­de gö­ra ett skvatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.