MER Ver­ka forn­borg

Vi i Väsby - - Nyheter - KÄLLA: SIGTUNA KOM­MUN, RIK­SAN­TIK­VA­RIEÄM­BE­TET

VER­KA­ÅN var en gång ti­den en vik­tig för­bin­del­se­led mel­lan Mä­la­ren och Sigtuna. In­till ut­lop­pet i Ox­un­da­sjön lig­ger Ver­ka forn­borg som man tror an­vän­des för att för­sva­ra sig mot fi­en­der som kom in från Mä­la­ren.

BOR­GEN ka­te­go­ri­se­ras av Rik­san­tik­va­rieäm­be­tet som en be­fäst­nings­an­lägg­ning. Lägs­ta punk­ten är 25 me­ter över ha­vet. Bor­gen är väl­be­va­rad men är till skill­nad från Run­sa, som gräv­des ut förs­ta gång­en i bör­jan på 1900-ta­let, in­te un­der­sökt.

STORLEK: Cir­ka 350x250 me­ter, pla­ce­rad på en höjd. Bor­gen av­grän­sas av slut­tan­de bergs­si­dor, någ­ra av dem myc­ket bran­ta.

DATERING: sten­ål­der, brons­ål­der el­ler järn­ål­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.