MER Li­be­ra­ler­nas för­slag

Vi i Väsby - - Nyheter -

”AN­LÄGG­NING­EN skul­le kun­na an­vän­das som en mö­tes­plats för fri­lufts­män­ni­skor bå­de på vin­ter och på som­mar, där man kan sam­las ef­ter en löprun­da, dric­ka varm cho­klad ef­ter en tur på skridskor på sjön el­ler för att vär­ma sig ef­ter kvälls­dopp om som­ma­ren. Det finns re­dan ett be­slut att byg­ga en ba­stu i Kai­ro, och vi tror att den­na satsning på fri­lufts­om­rå­det skul­le gö­ra att fler tog chan­sen att nju­ta av den­na vack­ra del av kom­mu­nen” skri­ver Mar­ga­re­ta Ha­mark (L) och Ei­la Brom­me (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.